g.png

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W LUBINIE

 

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; art. 42 pkt. 2 (Dz.U.2016.1379 z dnia 2016.08.31)

 

1. W Zespole Szkół Nr 2 im. J. Wyżykowskiego prowadzone są zajęcia pozalekcyjne.

2. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są z inicjatywy grona pedagogicznego i zgodne z zainteresowaniami uczniów.

3. Są dodatkowymi godzinami, za które nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia.

4. Ilość godzin, termin, forma i cele ustalane są przez prowadzącego nauczyciela, a zatwierdzane przez dyrektora szkoły.

5. Rodzaje i harmonogram zajęć pozalekcyjnych przygotowane przez prowadzących nauczycieli umieszczone są na stronie internetowej szkoły.

6. Nauczyciel prowadzi dokumentację zajęć pozalekcyjnych w formie zatwierdzonej przez Dyrektora Szkoły.

7. W zajęciach pozalekcyjnych mogą uczestniczyć uczniowie szkoły, a ich udział w zajęciach jest bezpłatny i dobrowolny.

8. Nauczyciel może nie wyrazić zgody na udział ucznia w zajęciach lub wyłączenie go z zajęć (czasowe lub stałe) w związku z nieprzestrzeganiem przez ucznia zasad właściwego zachowania określanych przez: statut szkoły i zasady ustalone przez nauczyciela i uczniów uczestniczących w danych zajęciach.

9. Uczniowie szczególnie zaangażowani w zajęcia mogą zostać wyróżnieni przez nauczyciela prowadzącego zajęcia na koniec roku szkolnego. O rodzaju wyróżnienia decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia.

10. Uczniowie, którzy otrzymali na semestr ocenę niedostateczną z przedmiotu mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych celem uzupełnienia braków z danego przedmiotu w ramach programu naprawczego.

11. Plan zajęć pozalekcyjnych może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.

12. Nauczyciele szczególnie zaangażowani w prowadzenie zajęć pozalekcyjnych mogą zostać wyróżnieni przez dyrektora szkoły poprzez podwyższenie dodatku motywacyjnego ustalonego przez dyrektora.

13. Zajęcia wzbogacające ofertę dydaktyczno-wychowawczą szkoły odbywają się po zakończeniu zajęć przez uczniów.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017 w ZS 2 (art. 42 pkt. 2 KN)

 

Lp.

NAZWISKO

I IMIĘ

NAUCZYCIELA

Nazwa/cel ogólny ilość godzin tygodniowo
termin
  Bartkowska Anna

Konsultacje z języka angielskiego:

- zajęcia wyrównawcze

- zajęcia przygotowujące do matury ustnej i pisemnej

Zajęcia doraźne (np. próbna matura pisemna / ustna)

1 h / tydz. w zależności od potrzeb

  Borek Jolanta Opieka w czytelni szkolnej nad uczniami dojeżdżającymi i nie uczęszczającymi na religię i inne zajęcia (zwolnieni z wychowanie fizycznego). Umożliwienie uczniom dostępu do zasobów głownie czytelni, korzystania z Internetu w celu przeciwdziałania wykluczeniu informatycznemu. Pomoc uczniom w doborze i poszukiwaniach materiałów potrzebnych im do opracowywania referatów, tematów maturalnych, zadań domowych w ramach realizacji długofalowego „programu wspierającego upowszechnianie czytelnictwa” 

1 h / tydz.

np. w poniedziałki - od godz. 8.00 do 9.00 lub codziennie, w zależności od potrzeb uczniów  

  Dębiak Ewelina

Konsultacje z języka polskiego.

Spotkania i wycieczki w ramach szkolnego koła PTSM (wg planu koła PTSM na rok 2016/2017)

1h

Piątek: 7:15-8:00

w zależności od potrzeb

  Dominiczak Edyta

Konsultacje z   przedmiotów logistycznych i gastronomicznych

1h w zależności od potrzeb
  Droździak Agnieszka

Konsultacje z języka niemieckiego

1h w zależności od potrzeb
  Fiszer-Suchecka Patrycja

Zajęcia konsultacyjno-wyrównawcze z przedmiotów turystycznych.

Przygotowywanie uczniów do:

- egzaminów kwalifikacji T.13 i T.14,

- olimpiad i konkursów branżowych.

Spotkania, wyjścia i wycieczki krajoznawcze z uczniami w ramach szkolnego koła PTSM.

1h-2h w zależności od potrzeb    

Piątek: 7.00-8.00 (do listopada)

Poniedziałek: 8l. (od listopada)

Piątek: 8l. (od listopada)

  Gelczuk Mariusz

SKS Doskonalenie Gier Zespołowych - przygotowanie do zawodów międzyszkolnych

Wtorek: 14.20- 15.50

w zależności od potrzeb

  Gieras – Idczak

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Projekt filmowy NHEF

w zależności od potrzeb
  Grodzka Joanna

"Po Polsce" - w ramach zajęć PTTK (wycieczki, prezentacje)

Wtorek:14.15 do15.05

w zależności od potrzeb

  Hawrysz Beata Konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień

Wtorek: 7:30-8:00

w zależności od potrzeb

  Jakubowska – Szynal Izabela Konsultacje z języka niemieckiego

1h / tydz.

wtorek 8 l

w zależności od potrzeb

  Jaszczyszyn Maria

Konsultacje z przedmiotów zawodowych.

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz zajęcia przygotowujące młodzież do konkursów, olimpiad i egzaminów zawodowych.

1 h

Czwartek: 7.10 – 7.55

  Janicki Andrzej

Koło biblijno-religijne / Wspieranie zainteresowań poznawczych ucznia w dziedzinach religijno-filozoficznych ze szczególnym uwzględnieniem analizy biblijnej.

1h
  Jaszek Wiesław

Konsultacje z matematyki dla wszystkich uczniów

Zajęcia wyrównawcze dla 1at

Poniedziałek 8l

Środa 8l

Czwartek 7:15

  Józefowski Grzegorz

Koło biblijno-religijne / Wspieranie zainteresowań poznawczych ucznia w dziedzinach religijno-filozoficznych ze szczególnym uwzględnieniem analizy biblijnej.

1h w zależności od potrzeb

  Jurasik Joanna

Konsultacje z przedmiotów logistycznych - rozwiązywanie zadań do kwalifikacji

w zależności od potrzeb

  Kaliska-Drozd Magdalena

„I ty możesz rozwijać swoje pasje…” - wspieranie zainteresowań i talentów uczniów

1 h w zależności od potrzeb

  Kazimierczyk Jacek SKS- LEKKOATLETYKA

2 h

Wtorek:14.30- 16.00

  Kołodziejczyk Dorota

Konsultacje dla technika handlowca i hotelarstwa

1 h
  Konieczny Damian

Koło biblijno-religijne / Wspieranie zainteresowań poznawczych ucznia w dziedzinach

religijno-filozoficznych ze szczególnym uwzględnieniem analizy biblijnej.

1 h
  Kotlińska Elżbieta Konsultacje z fotografii, WOS-u i prawa

1 h w zależności od potrzeb

  Kozber Daniel -
  Kozicka-Dygdałowicz Magdalena Wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, motywowanie do samodzielnej pracy.
Zajęcia wyrównawcze dla klas o kierunku technik obsługi turystycznej.

1 h w zależności od potrzeb

  Kruk Inga

Zajęcia jęz. niemieckiego dla uczniów kl. I, którzy rozpoczynają naukę tego języka w naszej szkole (wyrównanie szans edukacyjnych).

Konsultacje z języka niemieckiego

1 h / tydz.

w zależności od potrzeb

  Lubos Justyna Akademia zdrowego kręgosłupa - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

1 h

Czwartek:13:30-14:15

  Łata Agnieszka

Zajęcia z maturzystami - przygotowanie do egzaminu maturalnego

1 h

środa 9l

  Madej Barbara

Przygotowanie uczniów do kwalifikacji T15.

Pomoc uczniom w zakresie biologii

1 h

środa 8l

  Mazur Agnieszka

I zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: kwalifikacje A30, A31, A32

II zajęcia rozwijająco-uzdalniające - przygotowanie do olimpiad i konkursów, wykonywanie zadań wykraczających poza program nauczania np. makiety logistyczne, prezentacje i inne pomoce naukowe dla potrzeb szkoły i uczniów

2 h
  Nowak Agnieszka

Konsultacje i zajęcia wyrównawcze dla uczniów TOT-u i TH,

Zajęcia z członkami PTSM wg ustalanego na bieżąco terminarza spotkań.

Wtorek: 13.30-14.15
  Ostaszewska - Kozber Magdalena Zajęcia kreatywno - językowe - rozbudzanie talentów i kreatywności uczniów poprzez naukę języka angielskiego

1h / tydz.

w zależności od potrzeb

  Ostrowska Radosława

Konsultacje z języka polskiego i wiedzy o kulturze

Projekt filmowy NHEF

według potrzeb

zgodnie z harmonogramem CK “Muza”

  Pęksa Ireneusz

Zajęcia dodatkowe z chemii dla uczniów z trudnościami w nauce i maturzystów

1 h

środa 9l

  Pępkowski Radosław

SKS Propedeutyka tenisa stołowego i ziemnego.

w zależności od potrzeb
  Plust Jolanta

Zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego dla chętnych

Zajęcia doraźne (np. próbna matura pisemna / ustna)

1 h / tydz.

Czwartek 8 lekcja

zgodnie z potrzebami

  Przygoda Jolanta

Konsultacje maturalne z geografii.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z geografii.

1 h / tydz.

Czwartek:14.20.-15.05

  Sawczuk Jacek

SKS - piłka siatkowa

Czwartek:14.20-15.50 (2 h)

w zależności od potrzeb

  Serwa Wioletta Konsultacje z rachunkowości 1 h
  Stecki Grzegorz

Zajęcia z matematyki - konsultacje

1 h

środa 7l

  Szponarska Joanna Konsultacje z przedmiotów zawodowych – przygotowanie uczniów do egzaminów z kwalifikacji w zawodzie: technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik handlowiec.

1 h Wg potrzeb

  Szumczyk Iwona

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla zainteresowanych uczniów “Matematyka moja przyszłość”

ilość godzin i termin dostosowany do zainteresowania uczniów
  Tybinka Joanna

Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej

Według potrzeb uczniów - godzina w tygodniu lub 2-3 godzin w tygodniu w przypadku przeprowadzania próbnych matur
  Tyrpak Joanna 1.Opieka nad uczniami dojeżdżającymi i nie uczęszczającymi na religię w ramach profilaktyki na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole.
2.Pomoc uczniom w doborze i poszukiwaniach materiałów potrzebnych im do opracowywania referatów, tematów maturalnych, zadań domowych w ramach realizacji długofalowego „programu wspierającego upowszechnianie czytelnictwa” .
3. Pomoc czytelnikom w korzystaniu z zasobów informacyjnych Internetu w czytelni szkolnej.

1 h / tydz.

Czwartek:9.10-10.10

oraz w zależności od potrzeb uczniów

  Vantsa Jan

Konsultacje z języka angielskiego

1 h

poniedziałek 8l

  Wałecka Dorota Projekt „Świat oczami ludzi” – cel ogólny rozwijanie umiejętności realizacji projektów, poznawanie możliwości zwiedzania świata, poznawanie ciekawych ludzi i miejsc

Środa:15.05 – 15.50

w zależności od potrzeb

  Waśniewska Ewa

Język francuski dla początkujących

piątek 2l
  Wierzbicka Małgorzata

Zajęcia wyrównawcze z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu z kwalifikacji T.06, a nie mają już kontaktu z przedmiotem

1 h w zależności od potrzeb

  Wiśniewska Barbara

Zajęcia konsultacyjno-wyrównawcze z przedmiotów ekonomicznych (ogólnych i zawodowych).

Głównie przygotowanie do egzaminu A.18 w kl. 3 HF

Zależnie od potrzeb

od 1 do 2 (w I sem.) środa 8 lekcja lub do uzgodnienia z uczniami

  Wydra Kamila

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze/artystyczne.

Cel:kształtowanie poglądów społecznych, przekonań,wyzwalanie szacunku do ludzi, wyrabianie nawyku pożytecznego spędzania czasu wolnego, uczenie się współżycia w grupie, rozwijanie własnych zdolności.

w zależności od potrzeb
  Ziemieńczuk Jolanta

Konsultacje dla maturzystów- przygotowanie do egzaminu maturalnego.

2 h / tydz.

Kl. IV al - pon. 8 l.

Kl. IV ag - czw. 7 l

  Zujewicz Renata

Konsultacje z historii, HIS,WOS

zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów
  Zioło Beata

Zajęcia wyrównawcze dla klasy 4 fototechnik

w zależności od potrzeb

  Żukrowska-Witek Anna

Zajęcia wyrównawcze z laboratorium transportowego

1 h w zależności od potrzeb uczniów

Kalendarz Wydarzeń

Wt Lip 17
Wakacje
Śr Lip 18
Wakacje
Cz Lip 19
Wakacje
Pt Lip 20
Wakacje
So Lip 21
Wakacje

MEN1

oke1

erasmus1

polska miedz

unity2

kw hotel

WITAMY NA FACEBOOKU NASZEJ SZKOŁY !