g.png

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W LUBINIE

 

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; art. 42 pkt. 2 (Dz.U.2016.1379 z dnia 2016.08.31)

 

1. W Zespole Szkół Nr 2 im. J. Wyżykowskiego prowadzone są zajęcia pozalekcyjne.

2. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są z inicjatywy grona pedagogicznego i zgodne z zainteresowaniami uczniów.

3. Są dodatkowymi godzinami, za które nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia.

4. Ilość godzin, termin, forma i cele ustalane są przez prowadzącego nauczyciela, a zatwierdzane przez dyrektora szkoły.

5. Rodzaje i harmonogram zajęć pozalekcyjnych przygotowane przez prowadzących nauczycieli umieszczone są na stronie internetowej szkoły.

6. Nauczyciel prowadzi dokumentację zajęć pozalekcyjnych w formie zatwierdzonej przez Dyrektora Szkoły.

7. W zajęciach pozalekcyjnych mogą uczestniczyć uczniowie szkoły, a ich udział w zajęciach jest bezpłatny i dobrowolny.

8. Nauczyciel może nie wyrazić zgody na udział ucznia w zajęciach lub wyłączenie go z zajęć (czasowe lub stałe) w związku z nieprzestrzeganiem przez ucznia zasad właściwego zachowania określanych przez: statut szkoły i zasady ustalone przez nauczyciela i uczniów uczestniczących w danych zajęciach.

9. Uczniowie szczególnie zaangażowani w zajęcia mogą zostać wyróżnieni przez nauczyciela prowadzącego zajęcia na koniec roku szkolnego. O rodzaju wyróżnienia decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia.

10. Uczniowie, którzy otrzymali na semestr ocenę niedostateczną z przedmiotu mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych celem uzupełnienia braków z danego przedmiotu w ramach programu naprawczego.

11. Plan zajęć pozalekcyjnych może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.

12. Nauczyciele szczególnie zaangażowani w prowadzenie zajęć pozalekcyjnych mogą zostać wyróżnieni przez dyrektora szkoły poprzez podwyższenie dodatku motywacyjnego ustalonego przez dyrektora.

13. Zajęcia wzbogacające ofertę dydaktyczno-wychowawczą szkoły odbywają się po zakończeniu zajęć przez uczniów.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017 w ZS 2 (art. 42 pkt. 2 KN)

 

Lp.

NAZWISKO

I IMIĘ

NAUCZYCIELA

Nazwa/cel ogólny ilość godzin tygodniowo
termin
  Bartkowska Anna

Konsultacje z języka angielskiego:

- zajęcia wyrównawcze

- zajęcia przygotowujące do matury ustnej i pisemnej

Zajęcia doraźne (np. próbna matura pisemna / ustna)

1 h / tydz. w zależności od potrzeb

  Borek Jolanta Opieka w czytelni szkolnej nad uczniami dojeżdżającymi i nie uczęszczającymi na religię i inne zajęcia (zwolnieni z wychowanie fizycznego). Umożliwienie uczniom dostępu do zasobów głownie czytelni, korzystania z Internetu w celu przeciwdziałania wykluczeniu informatycznemu. Pomoc uczniom w doborze i poszukiwaniach materiałów potrzebnych im do opracowywania referatów, tematów maturalnych, zadań domowych w ramach realizacji długofalowego „programu wspierającego upowszechnianie czytelnictwa” 

1 h / tydz.

np. w poniedziałki - od godz. 8.00 do 9.00 lub codziennie, w zależności od potrzeb uczniów  

  Dębiak Ewelina

Konsultacje z języka polskiego.

Spotkania i wycieczki w ramach szkolnego koła PTSM (wg planu koła PTSM na rok 2016/2017)

1h

Piątek: 7:15-8:00

w zależności od potrzeb

  Dominiczak Edyta

Konsultacje z   przedmiotów logistycznych i gastronomicznych

1h w zależności od potrzeb
  Droździak Agnieszka

Konsultacje z języka niemieckiego

1h w zależności od potrzeb
  Fiszer-Suchecka Patrycja

Zajęcia konsultacyjno-wyrównawcze z przedmiotów turystycznych.

Przygotowywanie uczniów do:

- egzaminów kwalifikacji T.13 i T.14,

- olimpiad i konkursów branżowych.

Spotkania, wyjścia i wycieczki krajoznawcze z uczniami w ramach szkolnego koła PTSM.

1h-2h w zależności od potrzeb    

Piątek: 7.00-8.00 (do listopada)

Poniedziałek: 8l. (od listopada)

Piątek: 8l. (od listopada)

  Gelczuk Mariusz

SKS Doskonalenie Gier Zespołowych - przygotowanie do zawodów międzyszkolnych

Wtorek: 14.20- 15.50

w zależności od potrzeb

  Gieras – Idczak

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Projekt filmowy NHEF

w zależności od potrzeb
  Grodzka Joanna

"Po Polsce" - w ramach zajęć PTTK (wycieczki, prezentacje)

Wtorek:14.15 do15.05

w zależności od potrzeb

  Hawrysz Beata Konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień

Wtorek: 7:30-8:00

w zależności od potrzeb

  Jakubowska – Szynal Izabela Konsultacje z języka niemieckiego

1h / tydz.

wtorek 8 l

w zależności od potrzeb

  Jaszczyszyn Maria

Konsultacje z przedmiotów zawodowych.

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz zajęcia przygotowujące młodzież do konkursów, olimpiad i egzaminów zawodowych.

1 h

Czwartek: 7.10 – 7.55

  Janicki Andrzej

Koło biblijno-religijne / Wspieranie zainteresowań poznawczych ucznia w dziedzinach religijno-filozoficznych ze szczególnym uwzględnieniem analizy biblijnej.

1h
  Jaszek Wiesław

Konsultacje z matematyki dla wszystkich uczniów

Zajęcia wyrównawcze dla 1at

Poniedziałek 8l

Środa 8l

Czwartek 7:15

  Józefowski Grzegorz

Koło biblijno-religijne / Wspieranie zainteresowań poznawczych ucznia w dziedzinach religijno-filozoficznych ze szczególnym uwzględnieniem analizy biblijnej.

1h w zależności od potrzeb

  Jurasik Joanna

Konsultacje z przedmiotów logistycznych - rozwiązywanie zadań do kwalifikacji

w zależności od potrzeb

  Kaliska-Drozd Magdalena

„I ty możesz rozwijać swoje pasje…” - wspieranie zainteresowań i talentów uczniów

1 h w zależności od potrzeb

  Kazimierczyk Jacek SKS- LEKKOATLETYKA

2 h

Wtorek:14.30- 16.00

  Kołodziejczyk Dorota

Konsultacje dla technika handlowca i hotelarstwa

1 h
  Konieczny Damian

Koło biblijno-religijne / Wspieranie zainteresowań poznawczych ucznia w dziedzinach

religijno-filozoficznych ze szczególnym uwzględnieniem analizy biblijnej.

1 h
  Kotlińska Elżbieta Konsultacje z fotografii, WOS-u i prawa

1 h w zależności od potrzeb

  Kozber Daniel -
  Kozicka-Dygdałowicz Magdalena Wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, motywowanie do samodzielnej pracy.
Zajęcia wyrównawcze dla klas o kierunku technik obsługi turystycznej.

1 h w zależności od potrzeb

  Kruk Inga

Zajęcia jęz. niemieckiego dla uczniów kl. I, którzy rozpoczynają naukę tego języka w naszej szkole (wyrównanie szans edukacyjnych).

Konsultacje z języka niemieckiego

1 h / tydz.

w zależności od potrzeb

  Lubos Justyna Akademia zdrowego kręgosłupa - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

1 h

Czwartek:13:30-14:15

  Łata Agnieszka

Zajęcia z maturzystami - przygotowanie do egzaminu maturalnego

1 h

środa 9l

  Madej Barbara

Przygotowanie uczniów do kwalifikacji T15.

Pomoc uczniom w zakresie biologii

1 h

środa 8l

  Mazur Agnieszka

I zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: kwalifikacje A30, A31, A32

II zajęcia rozwijająco-uzdalniające - przygotowanie do olimpiad i konkursów, wykonywanie zadań wykraczających poza program nauczania np. makiety logistyczne, prezentacje i inne pomoce naukowe dla potrzeb szkoły i uczniów

2 h
  Nowak Agnieszka

Konsultacje i zajęcia wyrównawcze dla uczniów TOT-u i TH,

Zajęcia z członkami PTSM wg ustalanego na bieżąco terminarza spotkań.

Wtorek: 13.30-14.15
  Ostaszewska - Kozber Magdalena Zajęcia kreatywno - językowe - rozbudzanie talentów i kreatywności uczniów poprzez naukę języka angielskiego

1h / tydz.

w zależności od potrzeb

  Ostrowska Radosława

Konsultacje z języka polskiego i wiedzy o kulturze

Projekt filmowy NHEF

według potrzeb

zgodnie z harmonogramem CK “Muza”

  Pęksa Ireneusz

Zajęcia dodatkowe z chemii dla uczniów z trudnościami w nauce i maturzystów

1 h

środa 9l

  Pępkowski Radosław

SKS Propedeutyka tenisa stołowego i ziemnego.

w zależności od potrzeb
  Plust Jolanta

Zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego dla chętnych

Zajęcia doraźne (np. próbna matura pisemna / ustna)

1 h / tydz.

Czwartek 8 lekcja

zgodnie z potrzebami

  Przygoda Jolanta

Konsultacje maturalne z geografii.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z geografii.

1 h / tydz.

Czwartek:14.20.-15.05

  Sawczuk Jacek

SKS - piłka siatkowa

Czwartek:14.20-15.50 (2 h)

w zależności od potrzeb

  Serwa Wioletta Konsultacje z rachunkowości 1 h
  Stecki Grzegorz

Zajęcia z matematyki - konsultacje

1 h

środa 7l

  Szponarska Joanna Konsultacje z przedmiotów zawodowych – przygotowanie uczniów do egzaminów z kwalifikacji w zawodzie: technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik handlowiec.

1 h Wg potrzeb

  Szumczyk Iwona

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla zainteresowanych uczniów “Matematyka moja przyszłość”

ilość godzin i termin dostosowany do zainteresowania uczniów
  Tybinka Joanna

Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej

Według potrzeb uczniów - godzina w tygodniu lub 2-3 godzin w tygodniu w przypadku przeprowadzania próbnych matur
  Tyrpak Joanna 1.Opieka nad uczniami dojeżdżającymi i nie uczęszczającymi na religię w ramach profilaktyki na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole.
2.Pomoc uczniom w doborze i poszukiwaniach materiałów potrzebnych im do opracowywania referatów, tematów maturalnych, zadań domowych w ramach realizacji długofalowego „programu wspierającego upowszechnianie czytelnictwa” .
3. Pomoc czytelnikom w korzystaniu z zasobów informacyjnych Internetu w czytelni szkolnej.

1 h / tydz.

Czwartek:9.10-10.10

oraz w zależności od potrzeb uczniów

  Vantsa Jan

Konsultacje z języka angielskiego

1 h

poniedziałek 8l

  Wałecka Dorota Projekt „Świat oczami ludzi” – cel ogólny rozwijanie umiejętności realizacji projektów, poznawanie możliwości zwiedzania świata, poznawanie ciekawych ludzi i miejsc

Środa:15.05 – 15.50

w zależności od potrzeb

  Waśniewska Ewa

Język francuski dla początkujących

piątek 2l
  Wierzbicka Małgorzata

Zajęcia wyrównawcze z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu z kwalifikacji T.06, a nie mają już kontaktu z przedmiotem

1 h w zależności od potrzeb

  Wiśniewska Barbara

Zajęcia konsultacyjno-wyrównawcze z przedmiotów ekonomicznych (ogólnych i zawodowych).

Głównie przygotowanie do egzaminu A.18 w kl. 3 HF

Zależnie od potrzeb

od 1 do 2 (w I sem.) środa 8 lekcja lub do uzgodnienia z uczniami

  Wydra Kamila

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze/artystyczne.

Cel:kształtowanie poglądów społecznych, przekonań,wyzwalanie szacunku do ludzi, wyrabianie nawyku pożytecznego spędzania czasu wolnego, uczenie się współżycia w grupie, rozwijanie własnych zdolności.

w zależności od potrzeb
  Ziemieńczuk Jolanta

Konsultacje dla maturzystów- przygotowanie do egzaminu maturalnego.

2 h / tydz.

Kl. IV al - pon. 8 l.

Kl. IV ag - czw. 7 l

  Zujewicz Renata

Konsultacje z historii, HIS,WOS

zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów
  Zioło Beata

Zajęcia wyrównawcze dla klasy 4 fototechnik

w zależności od potrzeb

  Żukrowska-Witek Anna

Zajęcia wyrównawcze z laboratorium transportowego

1 h w zależności od potrzeb uczniów

MEN1

oke1

erasmus1

polska miedz

unity2

kw hotel

WITAMY NA FACEBOOKU NASZEJ SZKOŁY !