g.png

AKTUALNE

Brak ogłoszeń

ARCHIWUM

PRZETARG NA REMONT POMIESZCZEŃ PO BYŁYM PRZEDSZKOLU NA PRACOWNIĘ ZAJĘĆ

DLA KLAS: GASTRONOMICZNEJ I FOTOGRAFICZNEJ

» Ogłoszenie o zamówieniu

» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

♦ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

♦ Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Pzp

♦ Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art.24 Pzp

♦ Załącznik nr 4 – Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 Pzp

♦ Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w związku z udziałem podmiotu  w grupie kapitałowej

♦ Załącznik nr 6 – Wzór umowy

♦ Załącznik nr 7 – Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

♦ Załącznik nr 8  – Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

♦ Załącznik nr 9  – Dokumentacja projektowa

♦ Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

♦ Załącznik nr 11 – Przedmiary robót

 

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki są spakowane w formie ZIP, w celu obejrzenia zawartości zaleca się zapisanie na dysku lokalnym.

Kliknij w link poniżej:

Ogłoszenie o przetargu_remont pomieszczeń.zip

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Pobierz plik pdf

» Wyjaśnienia do treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ - 1

Pobierz plik pdf

» Zawiadomienie - zmiana treści SIWZ - 1

Zmiana treści SIWZ - 2

Pobierz plik pdf

» Zawiadomienie - zmiana treści SIWZ - 2

 

Zmiana treści SIWZ - 2 - ZAŁĄCZNIKI

Pobierz plik pdf

» Specyfikacja techniczna branża sanitarna uzupełnienie do zał. nr 10

» Przedmiar robót branża sanitarna uzupełnienie do zał. nr 11

» Dokumentacja projetowa Rys 2s branż.sanit. uzupełnienie do zał. nr 9

» Dokumentacja projektowa Opis techniczny uzupełnienie do zał. nr 9

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz plik pdf

» Zawiadomienie

 

 

MEN1

oke1

erasmus1

polska miedz

unity2

kw hotel

WITAMY NA FACEBOOKU NASZEJ SZKOŁY !