RODO

INFORMACJE ZWIĄZANE Z POLITYKĄ OCHRONY DANYCH INSTYTUCJI.

Godzinny dyżur Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie zaplanowany został na następujące terminy :

– 21.11 ( środa) godz. 12
– 05.12 (środa) godz. 12
– 19.12 (środa) godz. 12

Na dyżurach pozostaje do Państwa dyspozycji. Wszystkie problemy będą rozwiązywane na bieżąco. W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii proszę o kontakt.

Agata Majewicz
Inspektor Ochrony Danych

InformacjeDokumenty i wnioskiKontakt z AD i IODKlauzula informacyjna dla ucznia/rodzica

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Agata Majewicz
Inspektor Ochrony Danych
AMT Sp. z o.o.
Tel. 570 170 117
email: iodo@amt24.biz

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 im. J.Wyżykowskiego w Lubinie

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, e-mail iodo@amt24.biz

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. c RODO,
b) promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
c) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony mienia zgodnie z art.108a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny).

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe przechowywane będą przez okres:
a) niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki i archiwizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) do czasu wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia,
c) 3 miesięcy w przypadku zapisów systemu monitoringu, chyba że zapis ten obejmuje zdarzenie, w związku
z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
1. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do
a) sprostowania (poprawienia) danych,
b) ograniczenia przetwarzania danych,
c) dostępu do danych (w tym kopii tych danych),
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (+48) 228607086.
2. W przypadku przetwarzania danych w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniadanych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO
b) usunięcia danych,
c) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art.6 ust. 1 lit a
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów w przypadku ich przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i ochroną mienia. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

INFORMACJA O PROFILOWANIU
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.