HISTORIA

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego  

w Lubinie

1966 – 2000

KALENDARIUM 

 • 1września 1966 otwarto Zasadniczą Szkołę Handlową.
 • Utworzono trzy klasy pierwsze o specjalnościach sprzedawca i kelner w systemie dziennym i wieczorowym.
 • Na stanowisko dyrektora placówki powołano Józefa Adamowicza. W skład Rady Pedagogicznej weszli: Mieczysław Bunda, Jan  Hawik, Janusz Meissner, Helena Skibowa i Zofia Wolak.
 • Na potrzeby szkoły wypożyczono 3 sale oraz pokój nauczycielski w budynku Zasadniczej Szkoły Budowlanej Lubińskiego PrzedsiębiorstwaPrzemysłowego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej.
 • 26 czerwca 1967 Wydział Oświaty w Lubinie przekazał placówce budynek przy ul. Kopernika 2 i jedną salę w półinternacie Szkoły Podstawowejnr 1
 • 1 września 1968 utworzono Liceum Ekonomiczne o kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych oraz TechnikumEkonomiczne dla Pracujących.
 • 1 września 1969 siedzibę placówki przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 1 i utworzono Zasadniczą Szkołę Dokształcającą.
 • W lutym 1970 przeniesiono siedzibę szkoły do części budynku Technikum Górnictwa Rud przy ul. Kościuszki 9.
 • 24 czerwca 1972 szczególnie uroczyście obchodzono zakończenie roku szkolnego. Po raz pierwszy w historii placówki wręczono absolwentom klas czwartych świadectwa dojrzałości. W tym samym dniu został przekazany szkole sztandar ufundowany przez Zakład Doświadczalny „Cuprum” KGHM.
 • Z uwagi na powiększającą się ilość uczniów i dwuzmianową pracę, dyrekcja szkoły, w porozumieniu z zakładami opiekuńczymi: Zakładem Doświadczalnym „Cuprum” KGHM i PZGS w Lubinie, podjęła starania o adaptację lokalu gastronomicznego „Eureka” na budynek szkolny przy ul. Kościuszki 5.
 • 1września 1973 utworzono Liceum Zawodowe oraz nowe kierunki w ZSD.
 • 1 lutego 1975 uruchomiono Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących oraz Średnie Studium Zawodowe o kierunku społeczno-prawnym
 • 1 września 1975 uległa zmianie nazwa szkoły na Zespół Szkół Zawodowych w Lubinie. W skład ZSZ weszły następujące typy szkół: LiceumEkonomiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Dokształcająca, Liceum Ekonomiczne dla Pracujących, Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących i Średnie Studium Zawodowe Zaoczne. Zmiany w nazwie objęły również ZSD, która 1 września 1977 r. została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Zawodową .
 • 8 czerwca 1982 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Oskara Langego połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej, którą wykonał artysta rzeźbiarz Z. Frączkiewicz.
 • 1986r.- uroczyste obchody dwudziestolecia szkoły.
 • 1 września 1991 powstało na podbudowie szkoły podstawowej czteroletnie Liceum Handlowe o specjalności handlowiec.
 • 1 września 1992 dwuletnie Studium Zawodowe.
 • 1 września 1995 powstało Liceum Techniczne.
 • 1września 1994 przeniesiono 4 oddziały LH z ul. Kościuszki 5 do siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Szpakowej 1.
 • 1 września 1996 w skład ZSZ weszło IV LO w Lubinie .
 • Powstała w wyniku przekształceń placówka z nową siedzibą przy ul. Szpakowej 1 zmieniła nazwę na Zespół Szkół nr 2 w Lubinie.

GALERIA