§ 1.              Przepisy definiujące.

  1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1)      Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie;

2)      Technikum – należy przez to rozumieć Technikum Nr 2 w Lubinie;

3)      Szkole zawodowej – należy przez to rozumieć Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 w Lubinie;

4)      Szkole branżowej – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Lubinie ;

5)      Dyrektorze lub Dyrektorze Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie;

6)      Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie;

7)      uczniu – należy przez to rozumieć ucznia kształcącego się w Technikum Nr 2 w Lubinie, w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 Lubinie lub w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 w Lubinie;

8)      rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych ucznia kształcącego się  w Technikum Nr 2 w Lubinie, w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 Lubinie lub w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 w Lubinie;

9)      Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie;

10)   PSO – należy przez to rozumieć Przedmiotowy System Oceniania;

11)   WSO – należy przez to rozumieć Wewnątrzszkolny System Oceniania;

12)   poradni psychologiczno-pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc;

13)   dzienniku – należy przez to rozumieć elektroniczny dziennik lekcyjny lub innych zajęć, lub tradycyjny dziennik innych zajęć;

14)   zajęciach – należy przez to rozumieć wszelkie zajęcia wychowawcze, dydaktyczne lub praktyczne, realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie;

15)   Organie Prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Lubin;

16)   Organie Nadzorującym lub organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu;

17)   Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę właściwą dla oświaty i wychowania.

§ 2.              Szkoła jest placówką publiczną, która prowadzi nauczanie i wychowanie zgodnie z odrębnymi przepisami.