§ 3.              1.  Szkoła nosi imię Jana Wyżykowskiego.

 1. Szkoła działa pod nazwą: Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie.
 2. Siedzibą Szkoły jest budynek położony w Lubinie przy ul. Szpakowej 1, 59-300 Lubin.
 3. Organem Prowadzącym Szkołę jest Gmina Miejska Lubin.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.
 5. Szkoła używa pieczęci lub stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4.              W skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie wchodzą następujące szkoły:

 1. Technikum Nr 2, które może kształcić w zawodach:

1)      technik ekonomista – 331403;

2)      technik handlowiec – 522305;

3)      technik logistyk – 333107;

4)      technik hotelarstwa – 422402;

5)      technik obsługi turystycznej – 422103;

6)      technik żywienia i usług gastronomicznych – 343404;

7)      fototechnik – 343104;

8)      technik fotografii i multimediów – 343105;

9)      technik organizacji reklamy – 333906;

10)   technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 311943, po spełnieniu warunków zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 kształcąca w zawodzie kucharz – 512001 – do końca roku szkolnego 2017/2018.
 2. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2, która może kształcić w zawodach:

1)      kucharz – 512001;

2)      sprzedawca – 522301;

3)      cukiernik – 751201;

4)      magazynier logistyk – 432106.

 1. Podczas rekrutacji uczniów do klas pierwszych na dany rok szkolny, Dyrektor  wskazuje zawody,
  w których Szkoła będzie kształcić tych uczniów.