§ 5. 1.  Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w odrębnych przepisach.

2. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia oraz jego przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia pozytywnej roli w społeczeństwie.

3. Do realizacji celów, ujętych powyżej, Szkoła zatrudnia nauczycieli, pedagoga, psychologa oraz pracowników na stanowiskach administracyjnych, pomocniczych i obsługi na podstawie przyznanych przez Organ Prowadzący limitów etatów.

4. Szkoła w szczególności:

1)      kształci i wychowuje uczniów, przygotowując ich do podjęcia pracy zawodowej, dalszej nauki i życia we współczesnym świecie;

2)      organizuje zajęcia dydaktyczne – teoretyczne i praktyczne,

3)      kieruje samodzielną nauką uczniów, umożliwiając im osiągnięcie jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu;

4)      umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

5)      zapewnia niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego;

6)      kieruje się w swojej działalności wartościami uniwersalnymi.

5. Szkoła realizuje zadania poprzez:

1)      zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

2)      stworzenie uczniom warunków umożliwiających zdobycie wiedzy niezbędnej do ukończenia Szkoły oraz zdobycia zawodu;

3)      realizowanie zadań wychowawczych kształtujących poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;

4)      organizowanie dla uczniów wycieczek, obozów i rajdów szkolnych, samorealizowanie się poprzez zajęcia sportowe, koła zainteresowań, itp.;

5)      udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez działania pedagoga i psychologa szkolnego oraz systematyczną współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

6)      organizowanie indywidualnego nauczania dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno -pedagogicznej;

7)      organizowanie indywidualnego toku nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

8)      zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym w Szkole;

9)      zapewnienie odpowiednich warunków działania organizacjom uczniowskim;

10)   zapewnienie opieki pedagogicznej uczniom odbywającym praktyki;

11)   zabezpieczenie odpowiednich pomieszczeń do realizacji statutowych zadań Szkoły.

§ 6. Statutowe cele i zadania Szkoły realizuje Dyrektor, wicedyrektorzy, kierownicy, pracownicy administracji i obsługi, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności szkolnej i pozaszkolnej we współpracy z rodzicami, Organem Prowadzącym, Organem Nadzorującym oraz innymi podmiotami.

§ 7. Dla realizacji celów statutowych Szkoła przyjmuje dorozumianą zgodę jej uczniów, rodziców i pracowników na przetwarzania ich danych osobowych. Dyrektor Szkoły, w formie zarządzenia, określa zasady i warunki przetwarzania tych danych osobowych, w tym warunki  wycofania zgody na przetwarzanie niektórych z nich.