§ 13.          Wykaz organów Szkoły.

1.       Organami Szkoły są:

1)      Dyrektor Szkoły;

2)      Rada Pedagogiczna;

3)      Rada Szkoły – o ile została utworzona;

4)      Rada Rodziców;

5)      Samorząd Uczniowski.

2.      Każdy z organów Szkoły działa zgodnie z Ustawą. Organy funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalonych przez te organy. Regulaminy nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

§ 14.          Dyrektor Szkoły.

1.       Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Organ Prowadzący.

2.       Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.

3.      Dyrektor Szkoły w szczególności:

1)      kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5)      opracowuje projekt planu finansowego Szkoły, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;

6)      wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

7)      organizuje prace konserwatorsko – remontowe;

8)      powołuje komisje przetargowe;

9)      powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły;

10)   może wydawać zarządzenia dla zapewnienia Szkole prawidłowego funkcjonowania;

11)   współdziała ze szkołami wyższymi, m. in. w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych ;

12)   stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;

13)   odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

14)   współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

15)   odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;

16)   organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z odrębnymi przepisami;

17)   za zgodą Organu Prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych Szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;

18)   egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku, dbałości o estetykę i czystość;

19)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

4.      Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, zgodnie z odrębnymi przepisami, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły.

5.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;

3)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.

6.      Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

7.      Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z Organem Prowadzącym, ustala zawody, w których kształci Szkoła, po zasięgnięciu opinii Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

8.      Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Organ Prowadzący oraz Organ Nadzorujący.

9.      W celu realizacji swoich obowiązków Dyrektor Szkoły może wydawać zarządzenia.

§ 15.          Rada Pedagogiczna.

1.      W Szkole działa Rada Pedagogiczna, wspólna dla wszystkich typów szkół, wchodzących w skład Szkoły. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia i wychowania.

2.       W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

3.       W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone za zgodą lub na wniosek Rady.

4.       Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

5.       Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy Dyrektora, na wniosek Organu Nadzorującego, Organu Prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6.       Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

7.       Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.

8.       Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1)      zatwierdza plan pracy Szkoły;

2)      podejmuje uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)      podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;

4)      ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)      podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6)      ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez Organ Nadzorujący, w celu doskonalenia pracy Szkoły.

9.       Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2)      projekt planu finansowego Szkoły;

3)      wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień;

4)      propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

10.   Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu lub jego zmian.

11.   Rada Pedagogiczna może wystąpić do Organu Prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole.

12.   W przypadku określonym w ust. 11, Organ Prowadzący jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną, w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.

13.   Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

14.   Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

15.   Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§ 16.          Rada Rodziców.

1.      W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców wszystkich uczniów.

2.      W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców z każdego oddziału.

3.       Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy;

2)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów.

4.       Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, Organu Prowadzącego oraz Organu Nadzorującego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły.

5.       Rada Rodziców w ramach swoich kompetencji:

1)      może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły.

2)      uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły;

3)      opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

4)      opiniuje projekt eksperymentu pedagogicznego;

5)      opiniuje projekt planu finansowego Szkoły.

6.       Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia Programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

7.       W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin.

§ 17.          Samorząd Uczniowski.

1.      Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2.      Samorząd Uczniowski ustala regulamin swojej działalności. Regulamin określa zasady działania wolontariatu.

3.      Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4.      Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)      prawo do informowania społeczności Szkoły o swoich działaniach za pomocą dostępnych środków komunikacji;

5)      prawo organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

5.      Samorząd, w porozumieniu z Dyrektorem, podejmuje działania z zakresu wolontariatu. Zakres działalności wolontariatu określa, powołana na podstawie regulaminu Samorządu,  Rada Wolontariatu.