§ 18.          1.  Każdy z organów w Szkole działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami. Organy współpracują ze sobą w celu pełnej realizacji zadań statutowych Szkoły.

2.       Organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach jego kompetencji.

3.       Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być sporządzone i uchwalone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły.

4.       Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

5.       Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

6.       Uchwały organów Szkoły podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących są wiążące, za wyjątkiem uchwał personalnych.

7.       Rodzice lub uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi poprzez swoje reprezentację, tj. Radę Rodziców lub Samorząd Uczniowski, a Radzie Pedagogicznej za pośrednictwem jej Przewodniczącego. 

8.       Wnioski i opinie przedstawione w formie pisemnej, za wyjątkiem spraw nagłych, rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

9.       Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia uczniów, według zasad ujętych w § 43 Statutu Szkoły.

10.   Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 19