§ 19.          Spory pomiędzy organami Szkoły rozwiązuje się następująco:

1.      W przypadku sporu pomiędzy organami Szkoły: Radą Samorządu Uczniowskiego, Radą Rodziców  lub Radą Pedagogiczną:

1)      prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Szkoły;

2)      przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)      Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek organu – strony sporu;

4)      Dyrektor Szkoły  informuje o swoim stanowisku odpowiednie strony w ciągu 14 dni od daty złożenia informacji o sporze.

2.       W przypadku sporu między organami Szkoły, w którym stroną jest Dyrektor:

1)      Rada Pedagogiczna powołuje 3-osobową komisję i określa organizację jej pracy;

2)      w skład wchodzi po jednym przedstawicielu:

a)      Rady Pedagogicznej,

b)      Rady Rodziców,

c)       Dyrektora Szkoły.

3)      stanowisko przewodniczącego komisji obejmuje przedstawiciel Rady Pedagogicznej;

4)      komisja w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania;

5)      rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne.