§ 20.          Infrastruktura Szkoły.

1.       Do realizacji zadań statutowych Szkoła posiada:

1)      sale dydaktyczne i pracownie przedmiotowe;

2)      pracownie komputerowe;

3)      pracownie kształcenia praktycznego;

4)      bibliotekę z czytelnią;

5)      aulę;

6)      archiwum;

7)      salę gimnastyczną;

8)      basen;

9)      boiska sportowe;

10)   gabinet pielęgniarki szkolnej;

11)   pomieszczenia sanitarne;

12)   pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

§ 21.          Pracownie kształcenia praktycznego.

1.       Do realizacji kształcenia praktycznego Szkoła posiada:

1)      pracownię gastronomiczną;

2)      pracownię hotelarską;

3)      pracownię turystyczną;

4)      pracownię fotograficzną – atelier i ciemnię fotograficzną;

5)      pracownie komputerowe.

2.       W Szkole mogą powstać inne pracownie w zależności od potrzeb.

3.       Na początku roku szkolnego nauczyciele zapoznają uczniów z:

1)      regulaminami pracowni szkolnych;

2)      przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3)      przepisami ochrony przeciwpożarowej;

4)      przepisami ochrony środowiska w danym zawodzie;

5)      instrukcją właściwego organizowania stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami;

6)      pozostałymi przepisami i instrukcjami.

4.      Na początku zajęć w poszczególnych pracowniach nauczyciel przeprowadza instruktaż stanowiskowy uczniów.

5.       W pracowniach uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia.

6.       Szczegółowe zasady odbywania zajęć w pracowniach, obowiązki ucznia, zasady właściwego ubioru, w tym stroju ochronnego i obuwia, określają regulaminy poszczególnych pracowni.

  

§ 22.          Organizacja praktycznej nauki zawodu.

1.      Praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią kształcenia i wychowania polegającą na przygotowaniu uczniów do wykonywania zawodu.

  1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie:

1)      zajęć praktycznych w pracowniach i obiektach szkolnych;

2)      zajęć praktycznych organizowanych u pracodawców w oparciu o zawarte umowy;

3)      praktyk zawodowych organizowanych u pracodawców w oparciu o zawarte umowy.

3.       Celem zajęć praktycznych i praktyki zawodowej jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy
i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, a także:

1)      wykształcenie umiejętności interpersonalnych i współdziałania w zespole;

2)      wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy;

3)      poszanowanie mienia.

  1. Szczegółowe cele kształcenia określa program nauczania dla danego zawodu.

5.      Praktyki i zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców, którzy gwarantują realizację programu praktyki lub zajęć praktycznych oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności.

6.      Zakres zdobywanych umiejętności wynika z programu nauczania dopuszczonego do użytku w Szkole przez Dyrektora.

7.      Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne są organizowane przez Szkołę w terminach zgodnych z harmonogramem praktyk ustalanym na dany rok szkolny.

8.      Szczegółowe zasady organizacji praktycznej nauki zawodu określa regulamin praktyki zawodowej i zajęć praktycznych, opracowany przez kierownika kształcenia praktycznego i zatwierdzony przez Dyrektora.

 

§ 23.          Organizacja doradztwa zawodowego.

  1. W Szkole organizowany jest system doradztwa zawodowego.

2.       Celem doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia, do pełnienia roli pracownika, pracodawcy, pomoc w dokonywaniu trafnych wyborów zawodowych i wyboru prowadzących do nich ścieżek edukacyjnych.

3.       Doradztwo zawodowe realizowane jest w oparciu o program opracowany przez doradcę zawodowego.

4.       Adresatami programu są uczniowie, rodzice, nauczyciele, podmioty funkcjonujące na rynku pracy.

5.       Doradztwo zawodowe w Szkole jest organizowane w formie:

1)      informacji edukacyjno-zawodowej;

2)      zajęć zawodoznawczych;

3)      poradnictwa indywidualnego lub grupowego;

4)      współpracy z podmiotami funkcjonującymi na rynku pracy;

5)      działań diagnozujących.

6.       Doradztwo zawodowe jest realizowane w Szkole przez doradcę zawodowego, wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa i nauczycieli bibliotekarzy.

 

§ 24.          Biblioteka szkolna.

1.       W Szkole działa biblioteka, która jest:

1)      interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną;

2)      ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

3)      ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej;

4)      ośrodkiem organizowania działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów.

2.       Organizacja pracy biblioteki szkolnej opiera się na:

1)      gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu i udostępnianiu materiałów bibliotecznych;

2)      obsłudze użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej;

3)      prowadzeniu działalności informacyjnej;

4)      podejmowaniu różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

5)      wspieraniu nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

6)      tworzeniu warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów;

7)      przysposabianiu uczniów do samokształcenia, działaniu na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z mediów i innych źródeł informacji;

8)      rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów poprzez konkursy czytelnicze, wystawy, gazetki;

9)      kształtowaniu kultury czytelniczej uczniów i zaspokajaniu ich potrzeb kulturalnych;

10)   organizowaniu działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;

11)   przeprowadzaniu inwentaryzacji księgozbioru biblioteki.

3.      Współpraca biblioteki z uczniami obejmuje:

1)      upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów;

2)      kształcenie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania potrzebnych informacji z różnych źródeł, w tym przy pomocy Internetu;

3)      rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych;

4)      propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej;

5)      organizowanie różnych form inspiracji czytelniczych (np. konkursy, warsztaty, spotkania literackie).

4.      Biblioteka współpracuje także:

1)      z nauczycielami w zakresie realizacji potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauczanym przedmiotem, wspomagania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz udzielania bieżącej informacji na temat nowości wydawniczych;

2)      z rodzicami w zakresie umożliwiania korzystania z zasobów biblioteki, udzielania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz udostępnienia dokumentów związanych z funkcjonowaniem Szkoły;

3)      z innymi bibliotekami w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz materiałów informacyjnych, a także promowania miejskich imprez kulturalnych dla uczniów.

5.      Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor.

6.      Zasady organizacji pracy biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki, opracowany przez nauczycieli bibliotekarzy i zatwierdzony przez Dyrektora.

 

§ 25.          Wolontariat szkolny.

1.       W Szkole funkcjonuje, w ramach struktur Samorządu Uczniowskiego, wolontariat szkolny. Działalność wolontariatu koordynuje opiekun wolontariatu wskazany przez Dyrektora Szkoły,  po zasięgnięciu opinii, jeżeli została utworzona – Rady Wolontariatu lub Samorządu Uczniowskiego.

2.       Wolontariuszem w Szkole jest uczeń, który dobrowolnie, świadomie oraz bezinteresownie niesie pomoc innym, angażując się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.

  1. Cele działania wolontariatu szkolnego:

1)      zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;

2)      angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;

3)      promowanie wśród młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;

4)      organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie Szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;

5)      pośredniczenie we włączaniu młodzieży w działania pozaszkolne;

6)      promowanie i informowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;

7)      wpieranie inicjatyw młodzieży szkolnej;

8)      prowadzenie warsztatów, szkoleń i spotkań wolontariuszy.

  1. Formy działalności wolontariatu szkolnego:

1)    działania na rzecz środowiska szkolnego;

2)    działania na rzecz środowiska lokalnego;

3)    udział w akcjach ogólnopolskich, za zgodą Dyrektora.

5.       Opiekun wolontariatu opracowuje roczny plan pracy i wspólnie z wolontariuszami realizuje konkretne działania w zakresie współpracy z poszczególnymi instytucjami.

 

§ 26.          Działalność innowacyjna i eksperymentalna.

1.      W Szkole mogą być prowadzone innowacje pedagogiczne i zajęcia eksperymentalne.

2.      Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy Szkoły i efektywność kształcenia.

3.      Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne i może być wprowadzona   w całej Szkole lub w oddziale, lub w grupie.

4.      Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez Szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

5.      Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

6.      Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w Szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji.

 

§ 27.          Udział w projektach.

  1. Szkoła może uczestniczyć w projektach zatwierdzonych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
  2. Szkoła może uczestniczyć, jako beneficjent, w projektach w ramach programu Erasmus+ lub w innych programach krajowych lub międzynarodowych.

 

§ 28.          Praktyki studenckie.

1.      Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2.      Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

3.      Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada Dyrektor Szkoły.

 

§ 29.          Egzaminy zewnętrzne.

1.       Zasady i tryb przeprowadzania egzaminu maturalnego określają odrębne przepisy.

2.       Zasady i tryb przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają odrębne przepisy.