§ 30.          Arkusz organizacji Szkoły.

1.       Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły, opracowany przez Dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.

2.       W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników dydaktycznych, liczbę stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych.

3.       Organizację stałych obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, ustalany przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 31.          Programy nauczania.

1.       Praca dydaktyczno-wychowawcza w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach, zgodnie z przyjętymi programami nauczania  dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach szkół.

2.       Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej.

3.       Nauczyciel przedmiotu może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:

1)      opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2)      zaproponować program opracowany przez innego autora;

3)      zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

4.      Programy nauczania dopuszcza do użytku Dyrektor.

5.      Dopuszczone do użytku programy nauczania stanowią Szkolny zestaw programów.

6.      Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz całości podstawy programowej kształcenia w zawodach, w których kształci Szkoła.

§ 32.          Organizacja roku szkolnego.

1.       Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września danego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

2.       Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

3.       Rok szkolny dzieli się na dwa semestry; Dyrektor Szkoły ustala corocznie w harmonogramie roku szkolnego daty klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

4.       Dyrektor Szkoły może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze do 10 dni, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 33.          Organizacja zajęć lekcyjnych.

1.       Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W szczególnych przypadkach dopuszcza się skrócenie czasu trwania lekcji zarządzeniem Dyrektora.

2.       Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

3.       W czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych organizuje się przerwy międzylekcyjne, które mogą trwać od 5 do 20 minut.

4.       Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całego oddziału) z ostatnich godzin lekcyjnych lub odwołania zajęć z pierwszych godzin lekcyjnych, zgodnie z planem zajęć, w przypadkach podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. O odwołaniu zajęć informuje się uczniów oraz rodziców poprzez zamieszczenie komunikatu w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej Szkoły.

§ 34.          Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej.

1.       Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

1)      Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu;

2)      Dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a)      zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)      zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

3)      zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4)      zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)      zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

6)      zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym;

7)      zajęcia kompensacyjno-korekcyjne;

8)      zajęcia z zakresu przeciwdziałania nałogom;

9)      zajęcia fakultatywne;

10)   zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

2.       Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział realizujący zgodnie z ramowym planem nauczania programy nauczania poszczególnych przedmiotów. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być mniejsza niż 20 osób. Za zgodą Organu Prowadzącego dopuszcza się utworzenie oddziału o mniejszej liczbie uczniów.

3.       Zajęcia w Szkole prowadzone są:

1)      w systemie klasowo-lekcyjnym;

2)      w zespołach międzyklasowych;

3)      w zespołach międzyoddziałowych;

4.       Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego typu szkoły, są organizowane w oddziałach.

5.       Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych.

6.       W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem,  a daną jednostką.

7.       Na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału Dyrektor Szkoły wyznacza, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym oraz ustala ramowy plan nauczania, uwzględniając przy tym zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe Szkoły; zajęcia te mogą być organizowane w oddziałach, zespołach międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

8.       Zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań lub przedmiotowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w formie kursów, wycieczek, rajdów, obozów, itp.

§ 35.          Zasady podziału na grupy.

1.       W Szkole podział na grupy jest obowiązkowy:

1)      na obowiązkowych zajęciach z informatyki lub innych przedmiotów wymagających dostępu do stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2)      na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;

3)      na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

4)      na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, dla których z treści programu nauczania do zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

5)      na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym, że podczas zajęć w basenie grupa może liczyć nie więcej, niż 15 uczniów ;

6)      na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie praktycznej nauki zawodu;

2.       W oddziałach integracyjnych na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów.

3.       Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie lub oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

4.       W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24, 26 lub 30 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, podziału na grupy można dokonywać za zgodą Organu Prowadzącego.

§ 36.          Organizacja nauczania religii lub etyki.

1.       Szkoła organizuje, w ramach planu zajęć dydaktycznych, naukę religii dla uczniów, którzy złożyli odpowiednie deklaracje.

2.       Deklaracje, o których mowa w ust. 1, składane są przez rodziców ucznia niepełnoletniego albo pełnoletniego ucznia u wychowawcy klasy z chwilą podjęciem nauki w Szkole. Dopuszcza się możliwość złożenia deklaracji korygującej.

3.       Uczniowie nieobjęci nauką religii uczestniczą w zajęciach z etyki, a w przypadku braku możliwości zorganizowania zajęć z etyki, mają obowiązek, poza lekcjami początkowymi lub końcowymi, uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez Dyrektora Szkoły.

§ 37.          Organizacja nauczania wychowania do życia w rodzinie.

1.       Szkoła organizuje dla uczniów zajęcia wychowania do życia w rodzinie realizowane zgodnie z przepisami o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

2.       Na początku danego roku szkolnego pełnoletni uczeń może złożyć pisemną rezygnację z uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. W przypadku ucznia niepełnoletniego rezygnację składają jego rodzice.

3.       Jeżeli zajęcia wychowania do życia w rodzinie odbywają się poza lekcjami skrajnymi, uczniowie, którzy w nich nie uczestniczą, mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez Dyrektora Szkoły.  

§ 38.          Zasady zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

1.       Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie wydanej przez lekarza specjalistę opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, na czas określony w tej opinii.

2.       Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza specjalistę, na czas określony w tej opinii.

3.       Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4.       W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może skierować ucznia do wskazanego lekarza  specjalisty na ponowne badania.

§ 39.          Zasady zwalniania ucznia z nauki drugiego języka obcego.

1.       Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z treści której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

2.       W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z treści którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego następuje na podstawie tego orzeczenia.

3.       W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

POWRÓT

 

Rozdział 2

Organizacja wychowania i opieki

 

§ 40.          Działania wychowawcze Szkoły.

1.       Zasady pracy wychowawczo-opiekuńczej określa Program wychowawczo-profilaktyczny.

2.       W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności:

1)      kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad, określonych w Ustawie oraz w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów;

2)      upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i sprawiedliwości;

3)      kształtuje postawy patriotyczne;

4)      prowadzi edukację kulturalną i proekologiczną;

5)      umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

6)      szanuje indywidualność uczniów;

7)      budzi szacunek do pracy;

8)      wdraża do dyscypliny, punktualności i odpowiedzialności;

9)       rozwija zainteresowania naukowe, sportowe, artystyczne i turystyczne;

10)   prowadzi edukację w zakresie doradztwa zawodowego;

11)   wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

3.       Szkoła prowadzi działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1)      rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

2)      działania opiekuńcze wychowawcy klasy;

3)      kształtowanie zachowań prozdrowotnych;

4)      promocję zasad prawidłowego żywienia;

5)      prowadzenie profilaktyki uzależnień.

§ 41.          Działania opiekuńcze Szkoły.

1.       Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

1)      respektowaniu obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)      zapewnieniu uczniom wszechstronnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

2.       Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Zasady sprawowania opieki określa Dyrektor.

3.       W przypadku organizowania zajęć szkolnych lub pozaszkolnych poza terenem Szkoły, rodzice mogą wyrazić zgodę na samodzielne docieranie uczniów na te zajęcia lub powrót z tych zajęć.

4.       Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa Dyrektor może wprowadzić monitoring wizyjny
z biometryczną identyfikacją osób przebywających na terenie Szkoły.

5.       Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną i psychologiczną nad wszystkimi uczniami.

6.       Szkoła szczególną opieką psychologiczno-pedagogiczną otacza:

1)      uczniów rozpoczynających naukę;

2)      uczniów mających problemy zdrowotne;

3)      uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej;

4)      uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

5)      uczniów szczególnie uzdolnionych.

7.      Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

1)      udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w regulaminie udzielania pomocy materialnej uczniom Szkoły;

2)      występowania do innych podmiotów o udzielenie pomocy.

§ 42.          Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

1.       Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży celem:

1)      udzielania rodzicom, wychowawcom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem,

2)      udzielania uczniom pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia;

3)      uzyskania wsparcia merytorycznego dla wychowawców i nauczycieli udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole.

2.       Szkoła, za zgodą rodziców, kieruje uczniów z problemami do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych.

3.       Współpraca Szkoły z poradnią dotyczy:

1)      doradztwa psychologiczno-pedagogicznego;  

2)      diagnozowania uczniów w zakresie ich potrzeb, możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych; 

3)      eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania;

4)      realizacji celów i zadań wychowawczych i profilaktycznych;

5)      realizacji zadań o charakterze terapeutycznym (terapia psychologiczna, pedagogiczna);

6)      realizacji zadań wynikających z doradztwa zawodowego, w tym preorientacji i orientacji zawodowej.

4.       Współpracę z  podmiotami określonymi w ust. 1 koordynuje pedagog.

§ 43.          Współpraca z rodzicami.

1.      Wychowawcy, nauczyciele i rodzice współdziałają w sprawach nauczania, wychowania, profilaktyki   i opieki.

2.      Określone w WSO formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

1)      znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w klasie i Szkole;

2)      znajomości Statutu;

3)      znajomości przepisów oświatowych;

4)      znajomości wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów i sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;

5)      uzyskiwania informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce;

6)      zgłaszania Dyrektorowi opinii dotyczących pracy Szkoły i poszczególnych nauczycieli bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich reprezentantów;

7)      dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów ucznia i jego rodziny;

8)      występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie Szkoły.

3.       Rodzice są zobowiązani do:

1)      znajomości podstawowych dokumentów regulujących pracę Szkoły;

2)      uczestniczenia w zaplanowanych spotkaniach organizowanych przez wychowawców oraz w sytuacjach interwencyjnych i nagłych;

3)      wspierania procesu nauczania i wychowania oraz zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia  na zajęcia szkolne;

4)      informowania wychowawcy o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka;

5)      informowania Szkoły o przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia w Szkole;

6)      usprawiedliwienia nieobecności ucznia;

7)      zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych.

4.      Szkoła organizuje zebrania rodziców z wychowawcami oraz spotkania z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych w celu informowania rodziców o postępach ucznia w nauce oraz o zachowaniu.

5.      Wiadomości dla rodziców przekazywane są za pomocą dziennika elektronicznego.

§ 44.          Bezpieczeństwo w Szkole.

1.       Dyrektor, nauczyciele i pracownicy Szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w Szkole oraz podczas zajęć organizowanych przez Szkołę poza jej terenem.

2.       Obiekty, pomieszczenia i wyposażenie Szkoły oraz organizacja zajęć odpowiadają wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy.

8.       Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw międzylekcyjnych są odpowiedzialni nauczyciele dyżurni. Zasady pełnienia dyżurów określa Dyrektor.

3.       Szkoła jest objęta systemem monitoringu.

4.       Dyrektor może wprowadzić obowiązek noszenia identyfikatorów.

5.       Dyrektor może zakazać uczniom opuszczania budynku Szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych.

6.       Uczniowie są zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w Szkole, w tym z obowiązującymi regulaminami.

 

POWRÓT

 

Rozdział 3

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

 

§ 45.          1.  Szkoła prowadzi dokumentację nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

2.      Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

3.      Dziennik lekcyjny prowadzony jest w formie elektronicznej.

4.      Dziennik lekcyjny wypełniają wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale.

5.      Szkoła umożliwia rodzicom bezpłatny wgląd do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dzieci.

6.      Szkoła prowadzi, w formie elektronicznej lub tradycyjnej, dzienniki innych zajęć dokumentujących przebieg działalności wychowawczej lub opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

7.      Dzienniki zajęć pozalekcyjnych, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych i zajęć wspomagających wypełniają nauczyciele, którzy prowadzą te zajęcia w danym roku szkolnym.

8.      Szkoła prowadzi księgę uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.

9.      Szkoła prowadzi dla każdego ucznia arkusz ocen. Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach.