§ 40.          Działania wychowawcze Szkoły.

1.       Zasady pracy wychowawczo-opiekuńczej określa Program wychowawczo-profilaktyczny.

2.       W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności:

1)      kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad, określonych w Ustawie oraz w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów;

2)      upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i sprawiedliwości;

3)      kształtuje postawy patriotyczne;

4)      prowadzi edukację kulturalną i proekologiczną;

5)      umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

6)      szanuje indywidualność uczniów;

7)      budzi szacunek do pracy;

8)      wdraża do dyscypliny, punktualności i odpowiedzialności;

9)       rozwija zainteresowania naukowe, sportowe, artystyczne i turystyczne;

10)   prowadzi edukację w zakresie doradztwa zawodowego;

11)   wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

3.       Szkoła prowadzi działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1)      rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

2)      działania opiekuńcze wychowawcy klasy;

3)      kształtowanie zachowań prozdrowotnych;

4)      promocję zasad prawidłowego żywienia;

5)      prowadzenie profilaktyki uzależnień.

§ 41.          Działania opiekuńcze Szkoły.

1.       Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

1)      respektowaniu obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)      zapewnieniu uczniom wszechstronnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

2.       Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Zasady sprawowania opieki określa Dyrektor.

3.       W przypadku organizowania zajęć szkolnych lub pozaszkolnych poza terenem Szkoły, rodzice mogą wyrazić zgodę na samodzielne docieranie uczniów na te zajęcia lub powrót z tych zajęć.

4.       Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa Dyrektor może wprowadzić monitoring wizyjny
z biometryczną identyfikacją osób przebywających na terenie Szkoły.

5.       Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną i psychologiczną nad wszystkimi uczniami.

6.       Szkoła szczególną opieką psychologiczno-pedagogiczną otacza:

1)      uczniów rozpoczynających naukę;

2)      uczniów mających problemy zdrowotne;

3)      uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej;

4)      uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

5)      uczniów szczególnie uzdolnionych.

7.      Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

1)      udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w regulaminie udzielania pomocy materialnej uczniom Szkoły;

2)      występowania do innych podmiotów o udzielenie pomocy.

§ 42.          Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

1.       Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży celem:

1)      udzielania rodzicom, wychowawcom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem,

2)      udzielania uczniom pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia;

3)      uzyskania wsparcia merytorycznego dla wychowawców i nauczycieli udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole.

2.       Szkoła, za zgodą rodziców, kieruje uczniów z problemami do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych.

3.       Współpraca Szkoły z poradnią dotyczy:

1)      doradztwa psychologiczno-pedagogicznego;  

2)      diagnozowania uczniów w zakresie ich potrzeb, możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych; 

3)      eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania;

4)      realizacji celów i zadań wychowawczych i profilaktycznych;

5)      realizacji zadań o charakterze terapeutycznym (terapia psychologiczna, pedagogiczna);

6)      realizacji zadań wynikających z doradztwa zawodowego, w tym preorientacji i orientacji zawodowej.

4.       Współpracę z  podmiotami określonymi w ust. 1 koordynuje pedagog.

§ 43.          Współpraca z rodzicami.

1.      Wychowawcy, nauczyciele i rodzice współdziałają w sprawach nauczania, wychowania, profilaktyki   i opieki.

2.      Określone w WSO formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

1)      znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w klasie i Szkole;

2)      znajomości Statutu;

3)      znajomości przepisów oświatowych;

4)      znajomości wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów i sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;

5)      uzyskiwania informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce;

6)      zgłaszania Dyrektorowi opinii dotyczących pracy Szkoły i poszczególnych nauczycieli bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich reprezentantów;

7)      dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów ucznia i jego rodziny;

8)      występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie Szkoły.

3.       Rodzice są zobowiązani do:

1)      znajomości podstawowych dokumentów regulujących pracę Szkoły;

2)      uczestniczenia w zaplanowanych spotkaniach organizowanych przez wychowawców oraz w sytuacjach interwencyjnych i nagłych;

3)      wspierania procesu nauczania i wychowania oraz zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia  na zajęcia szkolne;

4)      informowania wychowawcy o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka;

5)      informowania Szkoły o przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia w Szkole;

6)      usprawiedliwienia nieobecności ucznia;

7)      zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych.

4.      Szkoła organizuje zebrania rodziców z wychowawcami oraz spotkania z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych w celu informowania rodziców o postępach ucznia w nauce oraz o zachowaniu.

5.      Wiadomości dla rodziców przekazywane są za pomocą dziennika elektronicznego.

§ 44.          Bezpieczeństwo w Szkole.

1.       Dyrektor, nauczyciele i pracownicy Szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w Szkole oraz podczas zajęć organizowanych przez Szkołę poza jej terenem.

2.       Obiekty, pomieszczenia i wyposażenie Szkoły oraz organizacja zajęć odpowiadają wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy.

8.       Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw międzylekcyjnych są odpowiedzialni nauczyciele dyżurni. Zasady pełnienia dyżurów określa Dyrektor.

3.       Szkoła jest objęta systemem monitoringu.

4.       Dyrektor może wprowadzić obowiązek noszenia identyfikatorów.

5.       Dyrektor może zakazać uczniom opuszczania budynku Szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych.

6.       Uczniowie są zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w Szkole, w tym z obowiązującymi regulaminami.