§ 45.          1.  Szkoła prowadzi dokumentację nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

2.      Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

3.      Dziennik lekcyjny prowadzony jest w formie elektronicznej.

4.      Dziennik lekcyjny wypełniają wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale.

5.      Szkoła umożliwia rodzicom bezpłatny wgląd do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dzieci.

6.      Szkoła prowadzi, w formie elektronicznej lub tradycyjnej, dzienniki innych zajęć dokumentujących przebieg działalności wychowawczej lub opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

7.      Dzienniki zajęć pozalekcyjnych, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych i zajęć wspomagających wypełniają nauczyciele, którzy prowadzą te zajęcia w danym roku szkolnym.

8.      Szkoła prowadzi księgę uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.

9.      Szkoła prowadzi dla każdego ucznia arkusz ocen. Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach.