§ 46.          1.  W Szkole, za zgodą Organu Prowadzącego, tworzy się stanowiska kierownicze, w tym stanowisko I wicedyrektora, stanowisko II wicedyrektora, stanowisko kierownika kształcenia praktycznego, stanowisko kierownika gospodarczego lub inne, według potrzeb.

2.      Stanowiska kierownicze powierza i odwołuje z nich Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

3.      Nie stosuje się wymogu zasięgnięcia opinii, o której mowa w ust.2, w przypadku złożenia przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą rezygnacji z zajmowanego stanowiska.

  1. I wicedyrektor zastępuje Dyrektora Szkoły w razie jego nieobecności.

5.       Wicedyrektorzy oraz kierownik kształcenia praktycznego:

1)      kierują bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły;

2)      sprawują nadzór pedagogiczny w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora;

3)      biorą udział w przygotowaniu projektów, planów i innych dokumentów organizacyjnych Szkoły;

4)      współorganizują działalność pozalekcyjną oraz nadzorują konkursy i zawody wewnątrzszkolne;

5)      wnioskują do Dyrektora Szkoły w sprawach kar i nagród dla nauczycieli.

6.      Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala Dyrektor Szkoły.