§ 47.          Zadania nauczycieli.

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.      Nauczyciel jest zobowiązany kształcić i wychowywać młodzież w duchu umiłowania Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, dbać o kształtowanie u uczniów właściwych postaw moralnych i obywatelskich.

3.      Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy:

1)      prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego i Programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;

2)      wybór programu nauczania oraz podręczników i przedstawienie ich do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej;

3)      wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

4)      systematyczne, bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie;

5)      udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów oraz rozpoznawanie możliwości i potrzeb uczniów;

6)      dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;

7)      doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

8)      prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej;

9)      uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach lub  egzaminu maturalnego;

10)   dbałość o bezpieczeństwo, życie i zdrowie uczniów podczas zajęć organizowanych przez Szkołę.

4.      Nauczyciel organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwraca uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych. W razie potrzeby udziela pierwszej pomocy poszkodowanym uczniom i wzywa pomoc medyczną. Dostrzeżone zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałe podczas zajęć wypadki zgłasza Dyrektorowi.

5.      Prawa nauczycieli określają odrębne przepisy.

§ 48.          Zadania wychowawców klas.

1.      Dyrektor Szkoły powierza oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danym oddziale.

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel pełnił funkcję wychowawcy danego oddziału przez cały cykl kształcenia w Szkole.

3.      W przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy Dyrektor wyznacza jego zastępcę spośród nauczycieli uczących w danym oddziale.

4.       Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym.

5.       W celu realizacji zadań wychowawca:

1)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;

3)      ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, wynikające z Programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;

4)      współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnia i koordynuje działania wychowawcze oraz  w razie potrzeby organizuje indywidualna pomoc i opiekę;

5)      utrzymuje kontakt z rodzicami w celu poznania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów, współpracuje z nimi w zakresie działań wychowawczych, życia klasy i Szkoły;

6)      współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, trudności, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

6.       Wychowawca prowadzi właściwą dokumentację i wykonuje inne czynności dotyczące klasy.

§ 49.          Zadania pedagoga i psychologa szkolnego.

  1. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego.
  2. Szkoła zatrudnia psychologa szkolnego po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego.
  3. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy:

1)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia  i jego uczestnictwo w życiu Szkoły;

2)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu Szkoły;

3)      udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)      podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;

5)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

6)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)      organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

9)      działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

10)   prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania.

§ 50.          Zadania doradcy zawodowego.

  1. W Szkole zatrudnia się doradcę zawodowego.
  2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1)      systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej;

2)      gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

3)      koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę;

4)      wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji;

5)      udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

6)      współpraca z instytucjami świadczącymi poradnictwo zawodowe i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom;

7)      opracowanie systemu doradztwa zawodowego w Szkole;

8)      prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 51.          Zadania nauczycieli bibliotekarzy.

  1. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:

1)      w zakresie pracy pedagogicznej:

a)      udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,

b)      prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,

c)       zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,

d)      udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,

e)      prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz związany z nią indywidualny instruktaż,

f)       współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły
w celu rozwijania kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,

g)      udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki.

 

2)      w zakresie prac organizacyjno-technicznych:

a)      troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,

b)      gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym Szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcji,

c)       prowadzenie ewidencji zbiorów,

d)      klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,

e)      prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej,

f)       planowanie pracy: opracowywanie rocznego, ramowego planu pracy biblioteki oraz terminarza zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,

g)      korzystanie z technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu pracy.

2.      Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w Szkole programów, ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.

§ 52.          Zespoły nauczycielskie.

1.       W Szkole działają następujące zespoły nauczycielskie:

1)      samokształceniowy;

2)      przedmiotowe;

3)      profilaktyczno-wychowawczy;

4)      problemowe.

 

2.      Zespół samokształceniowy tworzą nauczyciele wszystkich przedmiotów oraz wszyscy pracownicy pedagogiczni.

 

3.       Do najważniejszych zadań zespołu samokształceniowego należy:

1)      doskonalenie wiedzy dydaktycznej i metodycznej nauczycieli;

2)      podejmowanie działań innowacyjnych w zakresie realizacji programów nauczania, metod pracy na lekcjach;

3)      zapoznanie nauczycieli z nowościami pedagogicznymi;

4)      kierowanie pracami zespołów przedmiotowych działających w Szkole;

5)      doradztwo metodyczne dla nauczycieli podejmujących po raz pierwszy pracę pedagogiczną;

6)      opracowywanie i organizowanie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

 

4.      Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele przedmiotów pokrewnych.

 

5.       W Szkole działają następujące zespoły przedmiotowe, wspólne dla wszystkich typów szkół:

1)      zespół przedmiotów humanistycznych;

2)      zespoły przedmiotów zawodowych;

3)      zespół przedmiotów matematyczno-fizycznych;

4)      zespół przedmiotów przyrodniczych;  

5)      zespół języków obcych;

6)      zespół wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.

 

6.       Do najważniejszych zadań zespołów przedmiotowych należy:

1)      współpraca nauczycieli w zakresie uzgadniania sposobów realizacji podstawy programowej i wybranych programów nauczania oraz pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę w Szkole;

2)      uczestnictwo w opracowaniu innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;

3)      opracowywanie wymagań edukacyjnych, przedmiotowych systemów oceniania, w tym szczegółowych kryteriów oceniania uczniów;

4)      analiza wyników egzaminów zewnętrznych, egzaminów próbnych, klasyfikacji śródrocznej i rocznej, badania wyników nauczania, edukacyjnej wartości dodanej, opracowywanie wniosków na podstawie przeprowadzonych analiz;

5)      współpraca przy ewaluacji wewnętrznej Szkoły;

6)      organizowanie imprez, konkursów, olimpiad przedmiotowych na szczeblu szkolnym;

7)      współdziałanie w organizowaniu i wyposażaniu klasopracowni oraz laboratoriów przedmiotowych.

 

7.      Zespół profilaktyczno-wychowawczy tworzą nauczyciele – wychowawcy wszystkich oddziałów, pedagog i psycholog.

 

8.       Do najważniejszych zadań zespołu profilaktyczno-wychowawczego należy:

1)      analiza sytuacji opiekuńczo-wychowawczej;

2)      pomoc uczniom w zakresie ich sytuacji materialnej;

3)      realizowanie zadań w zakresie:

a)      niedostosowania społecznego uczniów,

b)      adaptacji uczniów klas pierwszych,

c)       rozwiązywania konfliktów wewnątrzszkolnych,

d)      pomocy wychowawcom klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych,

e)      poradnictwa dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

9.       Zespoły problemowe:

1)      zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły;

2)      pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora;

3)      przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych zadań.

 

10.   Zasady pracy zespołów:

1)      pracą poszczególnych zespołów kierują powołani przez Dyrektora przewodniczący;

2)      zespoły opracowują plany pracy do końca września danego roku szkolnego;

3)      zespoły odbywają posiedzenia w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w semestrze;

4)      zebrania zespołów są protokołowane;

5)      zespoły co najmniej dwa razy w roku szkolnym składają Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swojej działalności;

6)      zespoły mogą występować do Dyrektora z wnioskami wynikającymi z zakresu ich działalności.

§ 53.          W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły