§ 54.          1.  W Szkole zatrudnia się pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi, zgodnie z przyznanymi przez Organ Prowadzący limitami etatów.

2.      Zasady zatrudniania, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.

3.      Zadaniem pracowników Szkoły, zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i pomocniczych, jest zapewnienie sprawnego działania Szkoły, bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

4.      Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników ustala Dyrektor Szkoły.