§ 55.          1.   Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.      Zasady i tryb przyjmowania uczniów do Szkoły określają odrębne przepisy.

3.      Szczegółowe warunki rekrutacji kandydatów do klas pierwszych określa regulamin rekrutacji.

4.      Rekrutację prowadzi komisja rekrutacyjna.

5.      O przyjęciu do Szkoły kandydata pełnoletniego decyduje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy i pedagoga szkolnego.

 

POWRÓT

 

Rozdział 2

Prawa i obowiązki uczniów

 

§ 56.          Obowiązki uczniów.

1.      Do podstawowych obowiązków ucznia należy przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, a w szczególności:

1)      dbanie o honor i dobre imię Szkoły;

2)      aktywny udział w zajęciach edukacyjnych, właściwe przygotowywanie się do zajęć oraz właściwe zachowanie w trakcie ich trwania;

3)      przestrzeganie zasad kultury i norm współżycia społecznego w odniesieniu do uczniów oraz nauczycieli
i pozostałych pracowników Szkoły;

4)      poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;

5)      okazywanie szacunku nauczycielom i pracownikom Szkoły;

6)      ponoszenie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie, higienę oraz rozwój intelektualny i fizyczny;

7)      dbanie o piękno mowy ojczystej;

8)      dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole i w jej otoczeniu;

9)      ponoszenie odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody;

10)   informowanie nauczycieli, innych pracowników Szkoły lub Dyrektora Szkoły o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Szkoły;

11)   dbanie o schludny, estetyczny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju określonego zarządzeniem Dyrektora Szkoły;

12)   przebywanie na terenie Szkoły w czasie planowanych zajęć;

13)   punktualne i regularne uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych;

14)   usprawiedliwianie nieobecności według zasad określonych w Statucie;

15)   niezwłoczne uzupełnianie zaległości spowodowanych nieobecnością na zajęciach;

16)   wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły, nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników Szkoły w zakresie innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie uczniów lub pracowników Szkoły.

 

2.      Uczniom nie wolno:

1)      opuszczać terenu Szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych;

2)      przebywać na terenie Szkoły pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub innych środków działaniu psychoaktywnym;

3)      wnosić na teren Szkoły, spożywać lub udzielać alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów,
papierosów elektronicznych lub innych środków o działaniu psychoaktywnym;

4)      palić tytoniu, papierosów elektronicznych lub przyjmować innych substancji psychoaktywnych
w budynku Szkoły, na terenie Szkoły lub w jej sąsiedztwie;

5)      wnosić na teren Szkoły innych przedmiotów lub substancji zagrażających zdrowiu lub życiu;

6)      rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazu lub dźwięku bez wiedzy i zgody zainteresowanych;

7)      używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych lub innych urządzeń telekomunikacyjnych;

8)      wprowadzać obcych osób na teren Szkoły;

9)      spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.

§ 57.          Prawa uczniów.

1.       Uczniowie mają prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;

2)      właściwej opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w Szkole;

3)      ochrony przed formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4)      poszanowania godności osobistej;

5)      korzystania z pomocy stypendialnej lub zasiłków losowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, w miarę posiadanych przez Szkołę środków finansowych;

6)      życzliwego i podmiotowego traktowania w całym procesie dydaktycznym i wychowawczym;

7)      swobodnego i odpowiedzialnego wyrażania swoich myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, postaw religijnych i światopoglądowych;

8)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

9)      jawnej i sprawiedliwej oceny;

10)   informacji o kryteriach i zasadach stosowanych podczas wystawiania ocen;

11)   określania przez nauczyciela terminu sprawdzianu lub pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem;

12)   pomocy w przypadku trudności w nauce;

13)   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru podczas wszystkich rodzajów zajęć, zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów.

 

2.       Ponadto uczeń ma prawo do:

1)      usprawiedliwienia nieprzygotowania do zajęć z przyczyn obiektywnych – o uwzględnieniu usprawiedliwienia decyduje nauczyciel;

2)      pisemnego usprawiedliwienia nieobecności w Szkole po uzyskaniu pełnoletniości z podaniem przyczyny nieobecności i poświadczonej odpowiednim dokumentem lub adnotacją rodzica;

3)      opieki zdrowotnej w zakresie pomocy możliwej do udzielenia przez pielęgniarkę szkolną;

4)      korzystania z pomocy szkolnego pedagoga, psychologa oraz doradztwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego w poradni psychologiczno-pedagogicznej;

5)      wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach uczniowskich działających w Szkole;

6)      reprezentowania Szkoły w olimpiadach, konkursach, przeglądach i zawodach.

 

3.      Uczeń lub jego rodzic, w przypadku naruszenia praw ucznia, jest uprawniony do składania skarg w formie pisemnej lub ustnej według następującej procedury:

1)      powiadamia wychowawcę klasy, a w przypadku nieobecności wychowawcy bezpośrednio Dyrektora Szkoły;

2)      wychowawca klasy kieruje skargę do Dyrektora Szkoły, który w zależności od wagi sprawy rozwiązuje ją samodzielnie lub konsultuje z odpowiednimi podmiotami;

3)      Dyrektor Szkoły rozstrzyga skargę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

 

4.                                                            Uczniowie są otoczeni opieką medyczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 58.          Usprawiedliwianie nieobecności i zwalnianie z zajęć.

1.      Zasady usprawiedliwiania całodziennych nieobecności uczniów:

1)      uczeń ma obowiązek złożyć pisemne usprawiedliwienie swoich nieobecności na zajęciach szkolnych  niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie tygodnia, od daty powrotu do Szkoły po ustaniu przyczyny nieobecności;

2)      pisemne usprawiedliwienie zawiera uzasadnienie nieobecności;

3)      nieobecność ucznia niepełnoletniego usprawiedliwiają rodzice;

4)      uczeń pełnoletni ma możliwość samodzielnego pisemnego usprawiedliwiania swoich nieobecności, przedstawiając odpowiedni dokument lub adnotację rodzica;

5)      osobą uprawnioną do usprawiedliwiania nieobecności ucznia jest wychowawca klasy;

6)      w uzasadnionych przypadkach Dyrektor może weryfikować usprawiedliwianie nieobecności uczniów.

 

2.      Zasady zwalniania ucznia z zajęć:

1)      zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić na umotywowaną pisemną prośbę rodziców skierowaną do wychowawcy klasy;

2)      w nagłych przypadkach rodzice mogą zwolnić ucznia w formie telefonicznej, po uprzednim złożeniu oświadczenia o dopuszczalności tej formy zwalniania ucznia;

3)      o zwolnieniu ucznia decyduje wychowawca klasy, a w przypadku jego nieobecności pedagog, psycholog lub nauczyciel uprawniony do sprawowania nadzoru pedagogicznego.

 

POWRÓT

 

Rozdział 3

Nagrody i kary

 

§ 59.          Nagradzanie uczniów.  

1.      Uczeń może zostać nagrodzony za:

1)      bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie;

2)      wzorową działalność na rzecz klasy lub Szkoły;

3)      nienaganną frekwencję;

4)      osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, przeglądach i zawodach sportowych;

5)      wzorową postawę wskazującą zaangażowanie w ochronę życia ludzkiego i mienia oraz właściwe reakcje w sytuacjach zagrożenia.

 

2.      Za powyższe uczniowie mogą otrzymać jedną z następujących nagród:

1)      pochwałę wychowawcy klasy;

2)      pochwałę Dyrektora wobec społeczności szkolnej;

3)      list pochwalny do rodziców ucznia;

4)      dyplom uznania;

5)      nagrodę książkową lub rzeczową.

 

3.      Nagrody mogą być przyznawane indywidualnie lub zespołowo.

4.      Za co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz średnią ocen ze wszystkich przedmiotów,
co najmniej 4,75, uczeń otrzymuje w wyniku klasyfikacji rocznej świadectwo z wyróżnieniem.

5.      O każdej przyznanej uczniowi nagrodzie wychowawca informuje jego rodziców.

6.      Do każdej przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzice mogą wnieść, w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o jej przyznaniu, pisemnie zastrzeżenie do Dyrektora Szkoły z uzasadnieniem i wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, a przed podjęciem rozstrzygnięcia może zasięgnąć opinii odpowiednich podmiotów.

§ 60.          Karanie uczniów.

1.      Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu lub wydanych na jego podstawie regulaminów, a w szczególności uchybianie wymienionym w Statucie obowiązkom, za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy lub przepisów organizacyjnych ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących wypełnienia obowiązków ucznia Szkoły, za naruszenie norm współżycia społecznego uczniowie mogą zostać ukarani:

1)      upomnieniem wychowawcy klasy;

2)      naganą wychowawcy klasy;

3)      naganą Dyrektora Szkoły;

4)      skreśleniem z listy uczniów Szkoły.

 

2.       Zgodnie z zasadami ust. 1 uczeń może być ukarany  za niżej wymienione przypadki:

1)      niszczenie mienia szkolnego; 

2)      wandalizm;

3)      brutalne lub wulgarne zachowanie wobec ucznia, nauczyciela lub innego pracownika Szkoły;

4)      szerzenie patologii społecznych;

5)      kradzież mienia lub przywłaszczenie cudzej rzeczy powierzonej lub znalezionej;

6)      nieprzestrzeganie, podczas zajęć szkolnych lub pozaszkolnych, zakazu wnoszenia, spożywania lub udzielania alkoholu, papierosów, papierosów elektronicznych lub innych substancji psychoaktywnych, lub nieprzestrzeganie zakazu przebywania, podczas zajęć szkolnych lub pozaszkolnych, pod ich wpływem;

7)      wywieranie destrukcyjnego lub demoralizującego wpływu na innych uczniów lub zachowanie zagrażające ładowi społecznemu;

8)      lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych – nieusprawiedliwione nieobecności lub brak postępów w nauce;

9)      znieważenie lub naruszenie dobrego imienia ucznia, nauczyciela lub innego pracownika Szkoły;

10)   używanie telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych w czasie trwania zajęć szkolnych lub pozaszkolnych, bez uprzedniego uzyskania zgody nauczyciela;

11)   uprawianie prostytucji;

12)   nieprzestrzeganie obowiązków lub zakazów określonych w § 56;

13)   nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w Szkole;

14)   niestosowanie się do poleceń Dyrektora Szkoły, nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika Szkoły;

15)   przebywanie w miejscach publicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych substancji psychoaktywnych;

16)   przypadki określone w § 61 ust. 2.

17)   inne zachowania godzące w prawidłowy tok funkcjonowania Szkoły lub czyny penalizowane odrębnymi przepisami.

 

3.       O każdej udzielonej uczniowi karze wychowawca informuje jego rodziców.

4.       Kary wymienione w ust. 1 pkt. 1 – 3 ulegają zatarciu w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych
w danym roku szkolnym.

5.      Od kary wymienionej w ust. 1 pkt. 1 – 3 uczniowi lub rodzicom ukaranego ucznia przysługuje, w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary,  prawo złożenia do Dyrektora Szkoły wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dyrektor Szkoły rozpatruje wniosek w terminie 14 dni, a przed podjęciem rozstrzygnięcia może zasięgnąć opinii nauczycieli lub organów Szkoły.

§ 61.          Skreślenie z listy uczniów Szkoły.

1.      Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów Szkoły w przypadkach określonym w § 60 ust. 2.

2.      Niezależnie od przypadków określonych w ust. 1 uczeń może być skreślony z listy uczniów Szkoły,
w trybie określonym w ust. 5, bez uprzedniego zastosowania stopniowania kar, za:

1)      narażenie człowieka na ryzyko utraty życia lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;

2)      nieprzestrzeganie, podczas zajęć szkolnych lub pozaszkolnych, zakazu wnoszenia, spożywania lub udzielania alkoholu, papierosów, e-papierosów lub innych substancji psychoaktywnych, lub nieprzestrzeganie zakazu przebywania, podczas zajęć szkolnych lub pozaszkolnych, pod ich wpływem;

3)      naruszenie nietykalności cielesnej ucznia, nauczyciela lub innego pracownika Szkoły;

4)      uniemożliwienie lub odmowę, a w przypadku ucznia niepełnoletniego odmowę rodzica, poddania się badaniu na obecność w organizmie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych;

5)      dopuszczanie się stalkingu, cyberprzemocy lub innej formy przemocy psychicznej;

6)      pomówienie lub szkalowanie ucznia, nauczyciela lub innego pracownika Szkoły;

7)      nieusprawiedliwioną nieobecność przekraczającą 50 godzin dydaktycznych w danym semestrze;

8)      sprowadzenie zagrożenia prowadzącego do wywołania w Szkole alarmu;

9)      za inne czyny zabronione, penalizowane przepisami Kodeksu karnego;

10)   po otrzymaniu trzeciej nagany Dyrektora Szkoły w danym roku szkolnym.

 

3.      Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub który nie ukończył Szkoły, podlega skreśleniu z listy uczniów Szkoły, chyba że Rada Pedagogiczna, na pisemny wniosek ucznia lub rodziców ucznia niepełnoletniego, złożony do sekretariatu Szkoły najpóźniej w przedostatnim dniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.

4.      Dyrektor Szkoły, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom, innym pracownikom Szkoły lub rodzicom, lub kiedy uprzednio podjęte wobec ucznia środki wychowawcze nie przyniosły pożądanej zmiany zachowania ucznia, a także z uwagi na inny ważny interes społeczny może podjętej w oparciu o § 60 ust. 1 punkt 4 decyzji nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

5.      Skreślenia z listy uczniów Szkoły dokonuje Dyrektor Szkoły poprzez wydanie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Organu Nadzorującego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

6.      Algorytm postępowania w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły: wszczęcie postępowania administracyjnego, gromadzenie dokumentacji, w tym zasięgnięcie opinii Samorządu Uczniowskiego, podjęcie przez Radę Pedagogiczną uchwały o skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły, zamknięcie postępowania administracyjnego, wydanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły.