§ 56.          Obowiązki uczniów.

1.      Do podstawowych obowiązków ucznia należy przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, a w szczególności:

1)      dbanie o honor i dobre imię Szkoły;

2)      aktywny udział w zajęciach edukacyjnych, właściwe przygotowywanie się do zajęć oraz właściwe zachowanie w trakcie ich trwania;

3)      przestrzeganie zasad kultury i norm współżycia społecznego w odniesieniu do uczniów oraz nauczycieli
i pozostałych pracowników Szkoły;

4)      poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;

5)      okazywanie szacunku nauczycielom i pracownikom Szkoły;

6)      ponoszenie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie, higienę oraz rozwój intelektualny i fizyczny;

7)      dbanie o piękno mowy ojczystej;

8)      dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole i w jej otoczeniu;

9)      ponoszenie odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody;

10)   informowanie nauczycieli, innych pracowników Szkoły lub Dyrektora Szkoły o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Szkoły;

11)   dbanie o schludny, estetyczny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju określonego zarządzeniem Dyrektora Szkoły;

12)   przebywanie na terenie Szkoły w czasie planowanych zajęć;

13)   punktualne i regularne uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych;

14)   usprawiedliwianie nieobecności według zasad określonych w Statucie;

15)   niezwłoczne uzupełnianie zaległości spowodowanych nieobecnością na zajęciach;

16)   wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły, nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników Szkoły w zakresie innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie uczniów lub pracowników Szkoły.

 

2.      Uczniom nie wolno:

1)      opuszczać terenu Szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych;

2)      przebywać na terenie Szkoły pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub innych środków działaniu psychoaktywnym;

3)      wnosić na teren Szkoły, spożywać lub udzielać alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów,
papierosów elektronicznych lub innych środków o działaniu psychoaktywnym;

4)      palić tytoniu, papierosów elektronicznych lub przyjmować innych substancji psychoaktywnych
w budynku Szkoły, na terenie Szkoły lub w jej sąsiedztwie;

5)      wnosić na teren Szkoły innych przedmiotów lub substancji zagrażających zdrowiu lub życiu;

6)      rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazu lub dźwięku bez wiedzy i zgody zainteresowanych;

7)      używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych lub innych urządzeń telekomunikacyjnych;

8)      wprowadzać obcych osób na teren Szkoły;

9)      spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.

§ 57.          Prawa uczniów.

1.       Uczniowie mają prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;

2)      właściwej opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w Szkole;

3)      ochrony przed formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4)      poszanowania godności osobistej;

5)      korzystania z pomocy stypendialnej lub zasiłków losowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, w miarę posiadanych przez Szkołę środków finansowych;

6)      życzliwego i podmiotowego traktowania w całym procesie dydaktycznym i wychowawczym;

7)      swobodnego i odpowiedzialnego wyrażania swoich myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, postaw religijnych i światopoglądowych;

8)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

9)      jawnej i sprawiedliwej oceny;

10)   informacji o kryteriach i zasadach stosowanych podczas wystawiania ocen;

11)   określania przez nauczyciela terminu sprawdzianu lub pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem;

12)   pomocy w przypadku trudności w nauce;

13)   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru podczas wszystkich rodzajów zajęć, zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów.

 

2.       Ponadto uczeń ma prawo do:

1)      usprawiedliwienia nieprzygotowania do zajęć z przyczyn obiektywnych – o uwzględnieniu usprawiedliwienia decyduje nauczyciel;

2)      pisemnego usprawiedliwienia nieobecności w Szkole po uzyskaniu pełnoletniości z podaniem przyczyny nieobecności i poświadczonej odpowiednim dokumentem lub adnotacją rodzica;

3)      opieki zdrowotnej w zakresie pomocy możliwej do udzielenia przez pielęgniarkę szkolną;

4)      korzystania z pomocy szkolnego pedagoga, psychologa oraz doradztwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego w poradni psychologiczno-pedagogicznej;

5)      wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach uczniowskich działających w Szkole;

6)      reprezentowania Szkoły w olimpiadach, konkursach, przeglądach i zawodach.

 

3.      Uczeń lub jego rodzic, w przypadku naruszenia praw ucznia, jest uprawniony do składania skarg w formie pisemnej lub ustnej według następującej procedury:

1)      powiadamia wychowawcę klasy, a w przypadku nieobecności wychowawcy bezpośrednio Dyrektora Szkoły;

2)      wychowawca klasy kieruje skargę do Dyrektora Szkoły, który w zależności od wagi sprawy rozwiązuje ją samodzielnie lub konsultuje z odpowiednimi podmiotami;

3)      Dyrektor Szkoły rozstrzyga skargę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

 

4.                                                            Uczniowie są otoczeni opieką medyczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 58.          Usprawiedliwianie nieobecności i zwalnianie z zajęć.

1.      Zasady usprawiedliwiania całodziennych nieobecności uczniów:

1)      uczeń ma obowiązek złożyć pisemne usprawiedliwienie swoich nieobecności na zajęciach szkolnych  niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie tygodnia, od daty powrotu do Szkoły po ustaniu przyczyny nieobecności;

2)      pisemne usprawiedliwienie zawiera uzasadnienie nieobecności;

3)      nieobecność ucznia niepełnoletniego usprawiedliwiają rodzice;

4)      uczeń pełnoletni ma możliwość samodzielnego pisemnego usprawiedliwiania swoich nieobecności, przedstawiając odpowiedni dokument lub adnotację rodzica;

5)      osobą uprawnioną do usprawiedliwiania nieobecności ucznia jest wychowawca klasy;

6)      w uzasadnionych przypadkach Dyrektor może weryfikować usprawiedliwianie nieobecności uczniów.

 

2.      Zasady zwalniania ucznia z zajęć:

1)      zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić na umotywowaną pisemną prośbę rodziców skierowaną do wychowawcy klasy;

2)      w nagłych przypadkach rodzice mogą zwolnić ucznia w formie telefonicznej, po uprzednim złożeniu oświadczenia o dopuszczalności tej formy zwalniania ucznia;

3)      o zwolnieniu ucznia decyduje wychowawca klasy, a w przypadku jego nieobecności pedagog, psycholog lub nauczyciel uprawniony do sprawowania nadzoru pedagogicznego.