ZASADY ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA
w
IV Turnieju Szachowym „Barbórka 2018”
POLSKA NIEPODLEGŁA
pod Honorowym Patronatem
Posła na Sejm RP Krzysztofa Kubowa i Wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
I.
ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE
1.
Niniejsze Zasady odnoszą się do Uczestników oraz innych osób obecnych podczas trwania
IV Turnieju Szachowego „Barbórka 2018” Polska Niepodległa, rozgrywanego w Zespole
Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie, ul. Szpakowa 1, 59 - 300 Lubin, dalej „ZS nr
2 w Lubinie”. Turniej odbędzie się w dniach 24-25.11.2018 r.
2.
Niniejsze opracowanie określa zasady organizacji i uczestnictwa w Turnieju i jest
dokumentem uzupełniającym w stosunku do Regulaminu IV Turnieju Szachowego „Barbórka
2018” Polska Niepodległa, zamieszczonym w osobnym pliku na stronie ZS nr 2 w Lubinie
w zakładce IV Turniej Szachowy).
3.
Przez następujące określenia użyte w niniejszych zasadach rozumie się:
a. Organizator - Komitet Organizacyjny w składzie:
Bogdan Dudek - dyrektor szkoły/przewodniczący
Józef Bałdyga - główny sędzia/zastępca przewodniczącego
Magdalena Kaliska - Drozd - wicedyrektor /zastępca przewodniczącego
ds. organizacji Imprezy
Sławomir Kucharczyk - Przewodniczący Rady Rodziców
Anna Żukrowska - Witek - nauczyciel/członek zespołu Bezpieczna
Szkoła, członek zespołu ds. profilaktyki
Wiesław Jaszek - nauczyciel/osoba odpowiedzialna za ewakuację
Maria Mokrzycka - pielęgniarka
Agnieszka Szablewska - pracownik administracji szkoły
Renata Zujewicz- nauczyciel/koordynator ds. mediów
nauczyciele ZS nr 2 w Lubinie;
b. Turniej/Turniej Szachowy/Impreza - dwudniowe rozgrywki szachowe, odbywające się
w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie, w dniach:
24 listopada 2018 r. - grupa B
25 listopada 2018 r. - grupa A;
1
c.
Uczestnik - osoba biorąca udział w IV Turnieju Szachowego Barbórka 2018 Polska
Niepodległa;
d. Regulamin - Regulamin IV Turnieju Szachowego Barbórka 2018 Polska Niepodległa,
zamieszczony w osobnym pliku na stronie ZS nr 2 w Lubinie w zakładce IV Turniej
Szachowy „Barbórka 2018” Polska Niepodległa;
e. Zasady - Zasady organizacji i uczestnictwa w IV Turnieju Szachowego Barbórka 2018
Polska Niepodległa, zamieszczone w osobnym pliku na stronie ZS nr 2 w Lubinie
zakładce IV Turniej Szachowy „Barbórka 2018” Polska Niepodległa;
f. Sponsor - osoby fizyczne lub prawne wymienione w materiałach opracowanych przez
Organizatora.
4.
Oficjalny serwis internetowy z informacją o Turnieju znajduje się pod
adresem www.zs2lubin.edu.pl - zakładka IV Turniej Szachowy „Barbórka 2018” .
5.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie Turnieju,
Regulaminie i Zasadach oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej
aktualnych informacji. Interpretacja Regulaminu i Zasad należy do Organizatora.
6.
Przepisy Zasad stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
w Turnieju.
7.
Zasady kierowane są do wszystkich osób, które w czasie trwania Turnieju będą przebywały
na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza.
8.
Uczestnictwo w Turnieju lub obecność innych osób w trakcie trwania Turnieju jest tożsame
z zobowiązaniem ze strony uczestnika lub innych osób do przestrzegania postanowień Zasad i
Regulaminu.
9.
Celem Zasad jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób
obecnych na Turnieju i korzystania przez nie z infrastruktury udostępnionej przez
Organizatora.
10. Impreza ma charakter otwarty, uczestnicy to: społeczność szkolna i pozaszkolna, która
zgłosiła swoją chęć wzięcia udziału w Turnieju.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.
Zgodnie z niniejszymi Zasadami wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne
ze zgłoszeniem udziału. Oznacza również akceptację postanowień Zasad i Regulaminu oraz
pozostałych ustaleń zawartych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
2.
Rejestracji uczestników można dokonać poprzez:
a. formularz on-line dostępny na stronie chessarbiter.com/turnieje.php
do 23.11.2018 r., lub do zamknięcia listy uczestników (rejestracja „on-line”);
b. wypełnienie papierowego formularza w dniu rozpoczęcia Turnieju od godziny
09:00 do 09:30. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy po godzinie 9.30
zostaną przyjęte, gdy będą jeszcze wolne miejsca. Uczestnik zaczyna wówczas
rozgrywki od II rundy, przy czym w sytuacjach spornych ostateczna decyzja
należy do Organizatora.
3.
Liczba osób uczestniczących w Turnieju Szachowym jest ograniczona do 126 uczestników/
dzień. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów przed 24.11.2018 r.
w przypadku wcześniejszego jej zapełnienia.
4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wprowadzeniem błędnych
danych Uczestnika do formularza rejestracyjnego.
5.
Uczestnik pokrywa we własnym zakresie koszty ubezpieczenia, dojazdu na Turniej oraz
koszty noclegu.
Propozycja noclegu:
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W LUBINIE kontakt:
al. Komisji Edukacji Narodowej 6 a
P. Drobik Paulina, Żmuda Roksana w godz. 7.00-19.00
2
59-300 Lubin, woj. Dolnośląskie,
TEL 76 746 67 62
6.
W Turnieju obowiązuje wpisowe w wysokości:
Grupa A - 30,00 zł (junior do lat 16 i młodszy - 15,00 zł)
Grupa B - 10,00 zł
Wpisowe płatne jest w dniu Turnieju, w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
7.
Podczas Imprezy zabrania się w szczególności:
- posiadania i spożywania alkoholu,
- posiadania i zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych lub innych
podobnie działających środków,
- zaśmiecania terenu imprezy, niszczenia infrastruktury,
- wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów - przewodników.
8.
Organizator Turnieju odmówi wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
- znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych
lub innych podobnie działających środków,
- posiadającym niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne,
materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe
oraz napoje alkoholowe,
- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
9. Organizator może obciążyć Uczestnika lub innej osoby, obecnej na Imprezie, kosztami
zniszczonego przez te osoby mienia w infrastrukturze ZS nr 2 w Lubinie.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione
przez Uczestnika lub inną osobę na terenie wszelkich obiektów, na których odbywać się
będzie Turniej.
11. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi pieczę.
III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Uczestnik lub inne osoby obecne w trakcie trwania w Turnieju mają prawo do:
- przebywania na terenie Imprezy od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora
do czasu zakończenia Imprezy tj. od godz. 8:30 do godz. 16:30,
- informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, sanitarnych , a także
wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora,
- korzystania, w sposób zgodny z przeznaczeniem, z infrastruktury (w tym z zaplecza
higieniczno - sanitarnego), która jest udostępnione do ogólnego użytku,
- korzystania z pierwszej pomocy medycznej na terenie Imprezy.
2. Uczestnik lub inne osoby obecne w trakcie trwania w Turnieju są zobowiązani:
- nie zakłócać porządku publicznego,
- przestrzegać postanowień Zasad i Regulaminu,
- nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie Imprezy,
-stosować się do zarządzeń i poleceń służb Organizatora, a w przypadku interwencji
funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub innych uprawnionych organów -
do wykonywania ich poleceń.
IV. REZYGNACJA Z UDZIAŁU
3
Rezygnacja z uczestnictwa w Turnieju Szachowym możliwa jest w formie: pisemnej wysłanej
na adres mailowy: www.chessmanager.com/pl , mail Organizatora (sekretariat@zs2lubin.edu.pl)
lub dostarczonej osobiście do sekretariatu ZS nr 2 w Lubinie.
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania oraz filmowania IV Turnieju
Szachowego „Barbórka 2018” Polska Niepodległa, w tym jego Uczestników oraz innych osób
obecnych na Imprezie. Obecność Uczestników oraz innych osób obecnych na Imprezie oznacza
akceptację Regulaminu i Zasad oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez
Organizatora i Sponsorów Imprezy wymienionych powyżej materiałów do przygotowania
sprawozdań z Turnieju, do umieszczania ich w Internecie oraz promowania Imprezy i Zespołu
Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie.
2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub potwierdzenie uczestnictwa (osobiste lub on-
line) przez Uczestnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju.
3. Uczestnicy oraz inne osoby obecne na Imprezie w każdym momencie mają dostęp do swoich
danych osobowych. Uczestnicy oraz inne osoby obecne na Imprezie wyrażają zgodę według
następującej formuły:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w zakresie
związanym z organizacją i przeprowadzeniem IV Turnieju Szachowego „Barbórka 2018”
Polska Niepodległa zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 24 maja 2018 r., poz. 1000) i jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a faktu,
że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich
poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu
wobec ich przetwarzania”.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24 maja
2018 r., poz. 1000) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych
danych osobowych Uczestników lub innych osób uczestniczących w Imprezie innym osobom
lub instytucjom. Dane osobowe traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie
do celów przeprowadzenia Turnieju oraz do komunikacji pomiędzy Uczestnikiem
a Organizatorem.
5. Teren infrastruktury wykorzystanej do Organizacji Turnieju objęty jest monitoringiem
wizyjnym.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Turnieju są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
2. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności
handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie
Imprezy.
3. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów sporządzenia dokumentacji oraz promocji
lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach przez i na rzecz Organizatora oraz
Sponsorów. Wejście na teren Imprezy stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika lub innej osoby
na użycie ich wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub
używaniem filmu, zapisu wideo i audio oraz zdjęć z Imprezy w przekazach medialnych.
4. Niniejsze Zasady są dostępne:
- na stronie internetowej organizatora: www.zs2lubin.edu.pl - zakładka IV Turniej Szachowy
4
- na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.
5. Zasady oraz Regulamin przestają obowiązywać po zakończeniu Imprezy.
6. Uczestnik lub inna osoba obecna na Imprezie oświadczają, że zapoznały się z Zasadami
i Regulaminem, akceptują postanowienia w nich zawarte oraz wyraża zgodę na wszystkie
postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Zespół Szkół nr 2
Jana Wyżykowskiego
ul. Szpakowa 1
59 - 300 Lubin
Tel./fax 722 200 513
e-mail: www.chessmanager.com/pl
sekretariat@zs2lubin.edu.pl
strona internetowa: www.zs2lubin.edu.pl
RAMOWY PROGRAM IMPREZY
godz. 09:00 - 09:30 - zapisy, potwierdzenie uczestnictwa, pobieranie opłat.
godz. 09.45 - Odprawa techniczna.
Przydział miejsc wg kojarzenia komputerowego
godz. 10.00 - ROZPOCZĘCIE TURNIEJU
godz. 16:30 - Zakończenie Turnieju
5