………………………………………………..                    

                                                                                                                                 Imię i nazwisko i klasa

                                       

                                 Konkurs wiedzy o Odzyskaniu przez Polskę Niepodległości

                                           Z okazji  100 - lecia tego doniosłego wydarzenia.

Test polega na wyborze prawidłowej odpowiedzi.  Życzymy powodzenia w rozwiązywaniu testu.

 

1.      Jak nazywała się organizacja, której celem było prowadzenie działań niepodległościowych w oparciu o Austro-Węgry przed wybuchem wojny:

a)      Kapitalistyczne Towarzystwo Zwalczające Swoich Nieprzyjaciół

b)      Komisja Tymczasowa Stronnictw  Niepodległościowych

c)      Polska Partia Socjaldemokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego

2.      Jakie ugrupowania wchodziły w skład powyższej organizacji?

a)      PPSD, PSL, PSL Lewica, PPS,

b)      PSL,PSL lewica, PSL- Wyzwolenie

c)      PPSD, PZPR, PSL

3.      Powyższa organizacja zastąpiona została w sierpniu 1914 roku przez:

a)      Naczelny Komitet Narodowy

b)      Komitet Narodowy Polski

c)      Polską Organizację  Wojskową

4.      Kto stał na czele orientacji proaustriackiej, w oparciu o którą  Polacy sądzili, że są w stanie wybić się o niepodległość?

a)      Józef Piłsudski

b)      Roman Dmowski

c)      Róża Luksemburg

5.      Kto w następujący sposób uzasadniał popieranie Rosji w zbliżającej się wojnie:

„Oceniam nasze związki z państwami zaborczymi  realistycznie, nie można wygrać ze wszystkimi, ani nawet z dwoma zaborcami naraz. Rozsądnie byłoby rozerwać ich antypolską współpracę, czyli związać się  z jednymi przeciw drugim. Niemcy pruskie nie mogą istnieć, gdy istnieje Polska ,zniszczenie narodu polskiego to dla nich być albo nie być, co mówił Bismarck, że prywatnie Polakom współczuje ,ale musimy ich wytępić . Rosja zaś z istnieniem Polaków może  się pogodzić, bo jeśli ziemie polskie straci, będzie istnieć nadal, nadal mocarstwem

pozostanie”.

            a)      Józef Piłsudski

b)      Roman Dmowski

c)      Róża Luksemburg

6.      Gdzie na terenie Galicji tworzyły się organizacje paramilitarne Strzelec i Związek Strzelecki?

a)      We Lwowie i w Krakowie

b)      W Bochni i w Wieliczce

c)      W Krośnie i w Jaśle

7.      Polska odzyskała niepodległość w następstwie I wojny światowej, co było jej bezpośrednią przyczyną?

a)      Atak na Perl Harbor

b)      Atak na radiostację w Gliwicach

c)      Zamach w Sarajewie na  następcę  tronu cesarza Austro-Węgier

8.      Dlaczego tworzyło się wiele organizacji walczących o wolność  w zaborze austriackim?

a)      Austro–Węgry prowadziły politykę autonomii wobec obszarów wchodzących w jej skład, aby nie doszło do rozpady tej wielonarodowościowej monarchii.

b)        Monarchia Austriacka szanowała prawo swoich narodów „od samostanowienia aż do oderwania się i stworzenia własnego państwa”

c)      Cesarz Franciszek Józef szczególną sympatią darzył Polaków

9.      Orientacja prorosyjska w oparciu , o którą Polacy chcieli odzyskać niepodległość zorganizowała:

a)      Legion Pułaski

b)      Samodzielną Brygadę Strzelców Podhalańskich

c)      Legion Dąbrowskiego

10.   Którą brygadą dowodził Piłsudski?

a)      I Brygadą

b)      II Brygadą

c)      III Brygadą

11.   Kto stał na czele II Brygady?

a)      Komendant Józef Piłsudski

b)      Gen. Szeptycki

c)      Gen. Józef Haller

12.   Która brygada przedarła się przez front pod Rarańczą?

a)      I Brygada

b)      II Brygada

c)      III Brygada

13.   Co się wydarzyło w Bezdanach koło Wilna?

a)      26. 09. 1908 organizacja bojowa PPS dowodzona przez  Piłsudskiego przeprowadziła napad na rosyjski pociąg pocztowy, przewożący pieniądze z Kongresówki do Sankt Petersburga .

b)      był to atak na stacji, przez którą przewożone były pieniądze i amunicja przeznaczone na front wschodni, miały one nie dotrzeć na wyznaczone miejsce

c)      Brygada Piłsudskiego odbiła  jeńców wojennych z rąk rosyjskich

14.   Kto wchodził w skład Rady Regencyjnej?

a)      Józef Ostrowski, Abp Aleksander Kakowski, ks. Zdzisław Lubomirski

b)      Ks. Zdzisław Lubomirski i abp Aleksander Kakowski

c)      Sławoj Składkowski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos

15.   Jaka instytucja na Zachodzie reprezentowała sprawę polską?

a)      POW( Polska Organizacja Wojskowa)

b)      NKL ( Naczelny Komitet Polski)

c)      KNP( Komitet Narodowy Polski)

16.   Kto aktywnie agitował na rzecz powstania niepodległej Polski w Zachodniej Europie i w USA?

a)      Józef Piłsudski

b)      Roman Dmowski

c)      Jan Ignacy Paderewski

17.   Jaki był cel wydania Aktu 5 listopada?

a)      Umożliwienie powstania niepodległego państwa polskiego

b)      Pozyskanie mięsa armatniego przez Niemcy na dalsze prowadzenie wojny

c)      Zapowiedź fundacji chroniącej rannych żołnierzy polskich

18.   Gdzie został uwięziony Józef Piłsudski?

a)      W Magdeburgu

b)      We Freiburgu

c)      W Moskwie

19.   Kto był więziony z Piłsudskim?

a)      Kazimierz Sosnkowski

b)      Bolesław Wieniawa - Długoszowski

c)      Roman Dmowski

20.   Gdzie byli więzieni żołnierze I Brygady?

a)       W Beniaminowie i w Szczypiornie

b)      W Łambinowicach i w Opolu

c)      W Opocznie i w Ostrowie Świętokrzyskim

21.   Gdzie na terenie Polski doszło do najkrwawszych walk w czasie I wojny światowej;

a)      Pod Mirosławcem 

b)      Pod Małujowicami

c)      Pod Gorlicami.

22.   Do kryzysu przysięgłego doszło w roku:

a)      1915

b)      1916

c)      1917

23.   W jakim celu wypowiadał się prezydent USA Wilson w sprawie polskiej w lutym 1917 roku:

a)zbliżały się wybory prezydenckie i prezydent chciał sobie zjednać liczną Polonię amerykańską

b) sojusznicy go oto prosili

c) prezydent Wilson był zaangażowany w Europie Środkowo – Wschodniej widząc  w tym regionie stabilizację dla całej Europy

24.   Który punkt Orędzia pokojowego poruszał sprawę Polski:

a)      1 punkt

b)      13 punkt

c)      14 punkt

25.   Co się wydarzyło 11.11 1918 roku:

a)      Doszło do zwołania traktatu wersalskiego, podczas którego Polska odzyskała niepodległość

b)      Wojska Państw Centralnych ogłosiły kapitulację w Compiegne i umownie dzień ten uważa się za dzień Odzyskania Niepodległości

c)      C) Niemcy i Austro-Węgry oddały Polsce  zabór pruski i austriacki, które utworzyły zalążki państwowości polskiej

26.   Kto reprezentował Polskę na konferencji w Wersalu?

a)      Roman Dmowski

b)      Ignacy Daszyński

c)      Jędrzej Moraczewski

27.   Które państwa w Europie Środkowo – Wschodniej uzyskały bądź odzyskały niepodległość?

a)      Polska Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Rumunia, Albania

b)      Polska, Litwa , Łotwa, Estonia, Węgry i Czechosłowacja.

c)      Polska  Litwa Łotwa, Irlandia, Estonia, Czechosłowacja

28.   Jak nazywana jest młodzież, która 1 listopada 1918 roku rozpoczęła obronę Lwowa przed wojskami ukraińskimi?

a)      Wesoła Lwowska Fala

b)      Lwowska Pogoń

c)      Orlęta Lwowskie

29.   W wyniku, jakich wydarzeń Wielkopolska została włączona  do Polsk na skutek:

a)      zwycięskiego powstania wielkopolskiego, które wpłynęło na postanowienia konferencji wersalskiej

b)      plebiscytu określonego w postanowieniach konferencji wersalskiej

c)      podstępu, czyli wojska polskie wkroczyły do Poznania, przyłączając cały zabór pruski.

30.   Czy Gdańsk został włączony do Polski?

a ) tak, ponieważ taka była decyzja postanowień traktatu wersalskiego

b) tak , ponieważ było to uzasadnione historycznie

c) Nie, ponieważ na mocy traktatu wersalskiego z Gdańska utworzono Wolne Miasto Gdańsk nadzorowane przez Ligę Narodów

31.   Czy Józef Piłsudski z więzienia dnia 10 listopada przybył?

a)      Samochodem

b)      Dyliżansem

c)       Koleją

32.   Gdy Piłsudski przybył tego dnia do Warszawy po powrocie z więzienia był chory:

a)      Był zaziębiony

b)      Miał zapalenie stawów

c)      Miał zapalenie spojówek.

33.   Przed walką  o kształt granic przyszłej Polski wyłoniły się dwie koncepcje: inkorporacyjna i federacyjna. Kto był autorem koncepcji inkorporacyjnej?

a)      Wojciech Korfanty

b)      Ignacy Daszyński

c)      Roman Dmowski

34.   Na konferencji w Wersalu ustalano, że odbędzie się plebiscyt na Górnym Śląsku

a)      Od razu go zorganizowano

b)      Jego organizacja była wymuszona, bo opóźniała go strona niemiecka

c)      Nigdy się nie odbył

35.   Czy Katowice znalazły się w granicach Polski Niepodległej?

a)      Przed rozbiorami znajdował się w Polsce, ale ponieważ plebiscyt  nie odbył się więc Katowice pozostawały poza granicami państwa polskiego

b)      Katowice włączone zostały do Polski po ustaleniach plebiscytowych

c)      Katowice zostały włączone do Polski dopiero po II wojnie światowej

36.   Na mocy traktatu wersalskiego granica wschodnia miała przebiegać wzdłuż linii Curzona:

a)      Ta granica określona była  po I wojnie światowej, ale zaczęła obowiązywać po II wojnie światowej

b)      Linia Curzona obowiązywała na początku państwowości polskiej do podstępu Lucjana Żeligowskiego

c)      Nie obowiązywała , ponieważ Czesi podstępnie włączyli Śląsk Cieszyński do Czechosłowacji

37.   Obowiązująca granica wschodnia Polski została ustalona ostatecznie;

a)      Na konferencji w Locarno

b)      Na konferencji ryskiej

c)      Na konferencji w Wersalu

38.   Ostatecznie granice niepodległego państwa zostały ustalone dopiero w:

a)      1919

b)      1920

c)      1922

39.   Dużo problemów sprawiało wyłonienie I rządu Niepodległej Polski, wszystkich scalonych zaborów. Stanął na jego czele:

a)      Jędrzej Moraczewski

b)      Jan Ignacy Paderewski

c)      Ignacy Daszyński

40.   Pierwszy rząd powstał:

a)      W styczniu 1919 roku

b)      W lutym 1919 roku

c)      W grudniu 1922 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi:

 1b, 2a, 3a, 4a 5b, 6a, 7c, 8a, 9a, 10b, 11c,12b, 13a, 14a,15c, 16c, 17b, 18a, 19a, 20a, 21c, 22c, 23a, 34b, 25b, 26a, 27b, 28c, 29a, 30c, 31c, 32a, 33c, 34b, 35a, 36a, 37b, 38c, 39b, 40a