INFORMACJE OGÓLNE

ZADANIA I CELE

Cel podstawowy:

Doradca Zawodowy ułatwia młodym ludziom podejmowanie świadomych decyzji, pomoc w realnej ocenie własnych szans i możliwości oraz przybliżenie zasad rządzących rynkiem pracy.

Cele ogólne:

» przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i marginalizacji społecznej absolwentów lubińskich  szkół;

» aktywizacja zawodowa społeczności lokalnych;

» zapewnienie stałego dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji;

» praktyczne wykorzystywanie i utrwalanie wiedzy zdobytej na lekcjach przedsiębiorczości;

» dostarczanie aktualnych informacji o rynku pracy i możliwościach dalszego kształcenia;

» wskazywanie szansy zdobycia zawodu przez uczniów niepełnosprawnych

Cele główne:

» przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,

» przygotowanie ucznia do roli pracownika,

» przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieciw podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,

» pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu (w ramach lekcji przedmiotowych),

» gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

» udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,

» prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.